sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

I utvecklingssatsningens uppdrag ingick att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet var att uppnå kvalitets- och effektivitetsvinster kopplat till kliniska studier inom nodnätverket.

Bakgrund

De regionala noderna har idag olika kvalitetssystem och rutiner för de arbetsprocesser som beskriver arbetet med kliniska studier. Fungerande kvalitetssystem är en förutsättning för att kunna bedriva kliniska studier på ett effektivt sätt med god kvalitet.

Genom att sprida och dela med oss av goda exempel på välfungerande kvalitetssystem och arbetsprocesser, både mellan noder och till andra samarbetspartners, kan vi bidra till att öka kvalité och effektivitet för klinisk forskning som bedrivs i Sverige.

Mål

Målet för utvecklingssatsningen var att genom inventering av de olika kvalitetssystem som finns inom deltagande noderna ge förslag på aktiviteter och följdsatsningar som kan öka kvalitén och effektivisera arbetet med kliniska studier.

I följdsatsningar skulle förbättringsförslag som identifieras i detta projekt kunna genomföras och noderna kan sprida vidare goda exempel till andra organisationer inom respektive nod.

Läs om den utvecklingssatsning som gjorts efter denna avslutats: Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startades i Q2 2016 och slutfördes i Q1 2017.