Ordförklaringar:

Datauttag och hantering av data

Inom Sydöstra Sjukvårdsregionen har vi som ambition att Sjukvårdsregionen ska upplevas som en sammanhållen forskningspartner.

Forum Sydost tar emot ansökningar om tillgång till hälsodata för forskningsändamål och har en samordnande roll.
Varje datautlämning förutsätter granskning och utlämnandebeslut av respektive region inom Sydöstra Sjukvårdsregionen som förvarar efterfrågade hälsodata.


I ”mål och strategier för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen” daterad 2019-01-30 beskrivs hur universitetssjukvårdsberedningen definierar målbilden (2025) för de tre sjukvårdshuvudmännen – Region Jönköpings län (RJL), Region Kalmar län (RKL), Region Östergötland (RÖ) – och Linköpings universitet. Med fokus på tillgängliggörande av hälsodata för forskning är nedan tre exempel på målbilder.

  • ”Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forsknings- och utbildningsmiljö. För att kunna nå detta mål har vi infört ett gemensamt system för vårddata och forskningsdata” (Målbild för 2025)
  • ”SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av data för patienternas bästa” (Målbild för 2025)
  • ”SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av data för patienternas bästa” (Målbild för 2025)

Som ett första steg kommer man via Forum Sydost kunna ansöka om tillgång till hälsodata för forskningsändamål om man önskar data från 2 eller flera regioner från mars 2023. I senare steg kommer verksamheten att utökas och tanken är att man ska kunna ansöka till samtliga regioner någon gång under 2023 via denna ingång på Forum Sydost.


Senast publicerad: