sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Samordnade studieförfrågningar

Syftet med satsningen var att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet var att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från life-science företag och akademiska forskare.

Bakgrund

En studieförfrågan (feasibility) hjälper finansiärer (företag, akademi eller enskild prövare) att välja land eller område för kliniska studier, eller involvera intresserade prövare som kan utföra studien. Finansiärer behöver bland annat veta var det finns lämpliga studiedeltagare, utbildad personal, samt passande lokaler och utrustning. För life science-företag är det en komplex och tidskrävande process att få fram grundläggande information inför ett beslut om att förlägga en studie till Sverige. Svårighet att hitta information kan få till följd att finansiären väljer ett annat land för sin studie. För kliniker innebär en okoordinerad process att förfrågningar om samma studie kan komma flera gånger.

Genomförande

Projektgruppen intervjuade representanter från life science-företag och kliniker i de olika samverkansregionerna. Dessutom samlades synpunkter och förbättringsförslag på befintliga processer för studieförfrågningar in.

Resultatet har sammanställdes i en förstudierapport, som också har landade i ett antal förslag till åtgärder. Förslagen vidareutvecklades inom ramen för utvecklingssatsningen.

Mål

Inom ramen för utvecklingssatsningen skulle gruppen:

  • kartlägga nuvarande processer för studieförfrågningar i Sverige
  • identifiera olika intressenters behov av en förbättrad och samordnad process
  • ge förslag på en samordnad process.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2017 och förväntades vara slutförd under Q1 2021.

Uppdatering av tjänsten

Som en del av utvecklingssatsningen Utveckling av nationell webbplats för Kliniska Studier Sverige, kommer tjänsten Studieförfrågningar digitaliseras. Webbtjänsten utformas för att effektivisera administrationen och underlätta samverkan.