sv
Ordförklaringar:

Samordnade studieförfrågningar

Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från företag.

Bakgrund

En finansiär (företag, akademi eller enskild prövare) gör en studieförfrågan (feasibility) för att välja land eller område att genomföra sin kliniska studie i. Det behövs tillgång till kliniker med rätt kategori av studiedeltagare, utbildad personal, lokaler och utrustning med mera. Processen är tidskrävande, involverar många parter och görs i dagsläget på en mängd olika sätt. För finansiären är det en komplex process som tar mycket tid i anspråk när det gäller att få fram grundläggande information inför ett beslut om att förlägga en studie till Sverige. Svårigheten att hitta information kan få till följd att finansiären väljer ett annat land för sin studie. För klinikers del innebär nuvarande process att man lägger ner mycket tid på att besvara studieförfrågningar till studier som sedan inte förläggs till Sverige eller till den egna kliniken.

Genomförande

Projektgruppen har intervjuat representanter för kliniker i de olika regionerna samt från läkemedelsföretag och CRO-företag. De har även samlat in synpunkter och förbättringsförslag på befintliga processer för studieförfrågningar.

Resultatet har sammanställts i en förstudierapport, som också har landat i ett antal förslag till åtgärder. Förslagen vidareutvecklas inom ramen för utvecklingssatsningen. Tillsammans kommer dessa underlag att utgöra ett beslutsunderlag för åtgärder i syfte att effektivisera processen kring studieförfrågningar.

Mål

Inom ramen för utvecklingssatsningen ska man:

  • kartlägga nuvarande processer för studieförfrågningar i Sverige
  • identifiera olika intressenters behov av en förbättrad och samordnad process
  • ge förslag på en samordnad process.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2017 och förväntas vara slutförd under Q4 2019. Satsningen är indelat i följande steg:

  • Förstudie och utveckling av effektivare process
  • Test av föreslagna åtgärder
  • Plan för implementering