sv
Ordförklaringar:

Samordnade studieförfrågningar

Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från life-science företag och akademiska forskare.

Bakgrund

En studieförfrågan (feasibility) hjälper finansiärer (företag, akademi eller enskild prövare) att välja land eller område för kliniska studier, eller involvera intresserade prövare som kan utföra studien. Finansiärer behöver bland annat veta var det finns lämpliga studiedeltagare, utbildad personal, samt passande lokaler och utrustning. För life science-företag är det en komplex och tidskrävande process att få fram grundläggande information inför ett beslut om att förlägga en studie till Sverige. Svårighet att hitta information kan få till följd att finansiären väljer ett annat land för sin studie. För kliniker innebär en okoordinerad process att förfrågningar om samma studie kan komma flera gånger.

Genomförande

Projektgruppen har intervjuat representanter från life science-företag och kliniker i de olika samverkansregionerna. Dessutom har synpunkter och förbättringsförslag på befintliga processer för studieförfrågningar samlats in.

Resultatet har sammanställts i en förstudierapport, som också har landat i ett antal förslag till åtgärder. Förslagen vidareutvecklas inom ramen för utvecklingssatsningen.

Mål

Inom ramen för utvecklingssatsningen ska man:

  • kartlägga nuvarande processer för studieförfrågningar i Sverige
  • identifiera olika intressenters behov av en förbättrad och samordnad process
  • ge förslag på en samordnad process.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2017 och förväntas vara slutförd under Q4 2019. Satsningen är indelat i följande steg:

  • Förstudie och utveckling av effektivare process
  • Test av föreslagna åtgärder
  • Plan för implementering