sv
Ordförklaringar:

Samordnade studieförfrågningar

Syftet är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från företag.

Bakgrund

En finansiär (företag, akademi eller enskild prövare) gör en studieförfrågan (feasibility) för att välja land eller område att genomföra sin kliniska studie i. Det behövs tillgång till kliniker med rätt kategori av studiedeltagare, utbildad personal, lokaler och utrustning med mera. Processen är tidskrävande, involverar många parter och görs i dagsläget på en mängd olika sätt. För finansiären är det en komplex process som tar mycket tid i anspråk när det gäller att få fram grundläggande information inför ett beslut om att förlägga en studie till Sverige. Svårigheten att hitta information kan få till följd att finansiären väljer ett annat land för sin studie. För klinikers del innebär nuvarande process att man lägger ner mycket tid på att besvara studieförfrågningar till studier som sedan inte förläggs till Sverige eller till den egna kliniken.

Genomförande

För att få in alla parters perspektiv sätts två referensgrupper samman. En med representanter från forskande läkemedelsföretag och CRO som är avsändare av studieförfrågningar samt en annan grupp med företrädare för kliniker som tar emot studieförfrågningar.

Projektmedlemmarna kommer att intervjua representanter för kliniker i de olika regionerna samt från läkemedelsföretag och CRO. De ska även samla in synpunkter och förbättringsförslag på befintliga processer för studieförfrågningar. Resultatet kommer att sammanställas i en förstudierapport, som tillsammans med ett processförslag kommer att bli beslutsunderlag till ett nationellt test av en samordnad process. En utvärdering kommer att ske innan processen går in i implementeringsfas.

Mål

Inom ramen för utvecklingssatsningen ska man:

  • kartlägga nuvarande processer för studieförfrågningar i Sverige
  • identifiera olika intressenters behov av en förbättrad och samordnad process
  • ge förslag på en samordnad process

Informationen sammanställs i form av en förstudie. Om beslut tas att förslaget ska implementeras, kommer implementeringen att ske inom ramarna för samma satsning.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2017 och förväntas vara slutförd under Q4 2019. Satsningen är indelat i följande steg:

  • Förstudie
  • Processtest
  • Utvärdering av process
  • Implementering av process
  • Framtagande av ett systemstöd som stödjer den utvecklade processen


Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

För att komma i kontakt med hälso- och sjukvården i dessa frågor kan ni använda följande e-postadresser:

Forum Norr

Forum Uppsala-Örebro

Karolinska Trial Alliance

Gothia Forum

Forum Sydost

Forum Söder

Kontakt

Utvecklingssatsningen drivs av Enheten för kliniska studier i samarbete med samtliga sex noder och läkemedelsindustriföreningen (LIF) samt ASCRO.

För mer information kontakta projektledare:
Kristy Delisle Milton
kristy.delisle@gullers.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.