sv
Ordförklaringar:

Utvecklingssatsningar

De regionala noderna som samarbetar inom Kliniska Studier Sverige identifierar gemensamma nationella utmaningar. I så kallade utvecklingssatsningar samarbetar noderna för att hitta lösningar på dessa.

Utvecklingssatsningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet, kan genomföras i form av till exempel förstudier, utredningar eller projekt, beroende på vad som ska åstadkommas. Resultatet av utvecklingssatsningarna implementeras, sprids och används på olika sätt. Det kan handla om utvecklade rutiner, mallar, nätverk etc som förenklar arbetet med kliniska studier. Förvaltningen av det framtagna stödet hanteras oftast av noderna.

Information om: Kliniska Studier Sverige

Pågående

Beslutade under uppstart

GDPR – vad gäller för HoS, sponsor (akademi/företag) och patient?

Syftet med satsningen är att skapa nationell samsyn gällande tolkningen av GDPR avseende behandling av personuppgifter vid genomförandet av kliniska studier. Målet är att ta fram rådgivningsstöd för nodernas personal, förslag på avtalsmallar och forskningspersonsinformation samt riktlinjer för personuppgiftsansvaret vid datautbyte mellan regioner och universitetet.

Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll

Satsningen syftar till att utreda forskares behov av stöd för att bedriva klinisk forskning inom odontologi samt på vilket sätt Kliniska Studier Sverige kan stödja detta. Målet är att ge förslag på framtida utvecklingssatsningar för att främja den odontologisk kliniska forskningen i Sverige.

Uppdatering avtalsprojektet (Standardiserad avtalsprocess)

Satsningen syftar till att inventera, kvalitetssäkra och uppdatera mallar och dokument från tidigare utvecklingssatsning "Standardiserad process för avtal mellan sponsorer och huvudmän".