Ordförklaringar:

Utvecklingssatsningar

De utvecklingssatsningar som drivs inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige syftar till att hitta lösningar på gemensamma nationella utmaningar. Utvecklingssatsningarna ska bidra till verksamhetens långsiktiga mål, ta hänsyn till andra myndigheters uppdrag och ansvar samt komma med förslag på hur förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige förbättras.

Kommittén för kliniska studier beslutar om medel som ska användas för att hel- eller delfinansiera utvecklingssatsningarna. De leds av projektledare på Vetenskapsrådet eller på de regionala noderna.

För närvarande pågår tio projekt.

Nationell samverkan

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Syftet är att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.

Om Kliniska Studier Sverige

Utvecklingssatsningarna kan bedrivas som:

 • projekt, arbeten med hög osäkerhet och stort samordningsbehov
 • uppdrag, arbeten med lägre osäkerhet än projekt och mindre behov av samordning
 • uppgifter, enkla arbeten med låg osäkerhet och litet samordningsbehov

Pågående projekt

 • Nationell webbplats för kliniska studier


  Syftet är att innehållet på webbplatsen ska informera om Sverige som forskningsland, ökar intresset för och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sverige samt inspirerar till och attraherar ...
 • Feasibility

  Projektet syftar till att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) inför nya klini...
 • Expertnätverk


  Expertnätverk är viktiga för möjligheten att uppfylla flera av de långsiktiga mål som finns för Kliniska Studier Sverige, exempelvis att skapa ett hållbart och välfungerande nationellt system för klin...
 • Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser


  Projektet har i uppdrag att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet är att uppnå kvalitets- ...
 • Nationellt datainsamlingssystem (EDC)


  Syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system) och en central randomiseringsfunktion för akademisk forskning. Pro...
 • Forskningspersonenkät


  Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av stud...

Kommande projekt

Avslutade projekt

Kommande projekt

 • Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)
 • Regional samordning inom ett nationellt system för kliniska studier

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.