sv
Ordförklaringar:

Studietyper

En klinisk studie är en vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. På webbplatsen delas kliniska studier in i undergrupperna interventionsstudier och observationsstudier.

Interventionsstudier

Interventionsstudier kallas ibland kliniska prövningar eller experimentella studier. Inom ramen för en interventionsstudie utsätts studiedeltagarna för någon form av intervention, till exempel ett läkemedel, en medicinteknisk produkt, en diet eller en kirurgisk metod enligt ett i förväg fastställt protokoll. Avsikten är att undersöka eller fastställa behandlingens eller metodens säkerhet och effekt eller prestanda.

I en kontrollerad klinisk interventionsstudie jämförs den nya behandlingen eller metoden med en kontroll bestående av en etablerad behandling eller metod, placebo eller ingen åtgärd alls. I en randomiserad kontrollerad studie fördelas studiedeltagarna slumpmässigt mellan behandlingsgrupperna.

Medicinteknisk klinisk prövning och klinisk läkemedelsprövning är en typ av interventionsstudier som styrs av särskilda regelverk och tillståndsförfaranden.

Observationsstudier

Observationsstudier benämns ibland icke-interventionsstudier eller icke-experimentella studier. Ingen aktiv åtgärd vidtas utan studiedeltagarna observeras under rådande förutsättningar. Observationsstudier kan till exempel vara epidemiologiska undersökningar såsom tvärsnittsundersökningar, kohortundersökningar eller fall-kontrollundersökningar.