sv
Ordförklaringar:

Studietyper

En klinisk studie är en vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. På webbplatsen delas kliniska studier in i undergrupperna; interventionsstudier, observationsstudier, diagnostiska studier och kvalitativa studier.

Interventionsstudier

Interventionsstudier kallas ibland kliniska prövningar eller experimentella studier. Inom ramen för en interventionsstudie utsätts studiedeltagarna för någon form av intervention, till exempel ett läkemedel, en medicinteknisk produkt, en diet eller en kirurgisk metod enligt ett i förväg fastställt protokoll. Avsikten är att undersöka eller fastställa behandlingens eller metodens säkerhet och effekt.

I en kontrollerad klinisk interventionsstudie jämförs den nya behandlingen eller metoden med en kontroll bestående av en etablerad behandling eller metod, placebo eller ingen åtgärd alls. I en randomiserad kontrollerad studie fördelas studiedeltagarna slumpmässigt mellan behandlingsgrupperna.

Interventionsstudier med läkemedel eller medicintekniska produkter behöver tillstånd från Läkemedelsverket för att få starta och kallas på webbplatsen för tillståndspliktiga studier.

Observationsstudier

Observationsstudier benämns ibland icke-interventionsstudier eller icke-experimentella studier. Ingen aktiv åtgärd vidtas utan studiedeltagarna observeras under rådande förutsättningar. Observationsstudier kan till exempel vara ekologiska eller epidemiologiska undersökningar, tvärsnittsundersökningar, kohortundersökningar eller fall-kontrollundersökningar.

Diagnostiska studier

I diagnostiska studier undersöks diagnostiska tester som syftar till att identifiera personer med sjukdom eller hälsoproblem. Utfallet av en diagnostisk studie har inget omedelbart, direkt värde för studiedeltagarna. För att beskriva tillförlitligheten hos ett diagnostiskt test används ofta begreppen sensitivitet och specificitet.

Kvalitativa studier

I kvalitativa studier besvaras forskningsfrågan genom tolkning av händelser och utveckling av kategorier eller modeller som beskriver ett fenomen eller ett sammanhang, snarare än genom siffror och statistik. Det vanligaste arbetssättet är omfattande intervjuer.

Andra aktörers definitioner av studietyper

I MeSH länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och clinicaltrials.govlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster delas kliniska studier in i undergrupperna kliniska prövningar och observationsstudier.

MeSH står för medical subject headings, medicinska ämnesrubriker. Det är ett hierarkiskt organiserat vokabulär som används för att indexera vetenskapliga publikationer i till exempel PubMed. MeSH har tagits fram av U.S. National Library of Medicine.

Clinicaltrials.gov är en registrerings- och resultatdatabas som drivs av U.S. National Institutes of Health och innehåller information om kliniska studier runt om i världen.


Skapad: 2016-11-04
Senast uppdaterad: 2018-12-06 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.