sv
Ordförklaringar:

Statistik

Ett sätt att hitta information eller statistik om kliniska studier är att titta på hur många som ansökt om etiskt tillstånd. Den enda typ av studier som det finns heltäckande statistik kring är interventionsstudier med läkemedel som förutom godkännande från Etikprövningsmyndigheten behöver ha ett så kallat EudraCT-nummer och ett godkännande från Läkemedelsverket för att kunna starta.

Etikprövningsmyndigheten för årlig statistik

Forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor och forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska enligt lag prövas och godkännas av Etikprövningsmyndigheten. Hos myndigheten finns årlig statistik över antalet behandlade ansökningar och information om alla de kliniska studier som fått etiskt tillstånd.

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om pågående covid-19-studier i Sverige. Länkar och information om pågående studier rörande covid-19.

2018 behandlade de dåvarande regionala etikprövningsnämnderna (numera Etikprövningsmyndigheten) totalt cirka 2450 nya ansökningar varav 10 % gällde interventionsstudier med läkemedel. Resten av ansökningarna rör övriga interventionsstudier, observationsstudier, diagnostiska studier och kvalitativa studier. I diagrammet nedan visas den årliga utvecklingen av antalet ansökningar sedan 2008.

Regionala etikprövningsansökningar
Regionala Etikprövningsansökningar

På Vetenskapsrådets webbplats finns data från Etikprövningsmyndigheten fördelat på de olika ALF-regionerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Siffrorna visar att drygt 86 % av de godkända nya ansökningarna 2017 kom från forskare verksamma inom en ALF-region.

För läkemedelsstudier finns statistik att tillgå

För interventionsstudier med läkemedel krävs tillstånd även från Läkemedelsverket. Alla ansökningar om läkemedelsstudier som registreras hos Läkemedelsverket registreras också i den europeiska studiedatabasen EudraCT. Det är European Medicines Agency (EMA), det vill säga den europeiska läkemedelsmyndigheten, som ansvarar för EudraCT. Studiedatabasen finns tillgänglig i EU Clinical Trials Register och innehåller både kommersiella och icke-kommersiella läkemedelsstudier. Här kan man hitta information om pågående och avslutade studier genom att söka på till exempel medicinskt tillstånd, läkemedel, universitet eller företag. Information om fas I-studier är dock inte allmänt tillgänglig.

EudraCT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EU Clinical Trial Register Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelsverket publicerar statistik kring kliniska studier i sin informationsserie ”Information från Läkemedelsverket”. De forskande läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif, redovisar också statistik över medlemsföretagens pre-kliniska och kliniska forskning. Statistik från 2015 visar att läkemedelsbranschen då var Sveriges näst största nettoexporterande bransch och att antalet kommersiella läkemedelsstudier hade minskat medan antalet icke-kommersiella läkemedelsstudier låg på en relativt konstant nivå. Sedan mitten av 2000-talet hade antalet ansökningar om kliniska studier med läkemedel från Lifs medlemmar minskat från knappt 300 per år till strax över 100.

Läkemedelsverkets årsstatistik för läkemedelsstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lifs statistik kring forskning och utveckling av läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att komplettera bilden av läkemedelsforskningen i Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt två rapporter med statistik för läkemedelsstudier i Sverige. Den första rapporten tar upp den planerade patientrekryteringen och visar att storleken på de olika ämnesområdena inom läkemedelsforskningen skiljer sig mycket åt, beroende på om uppdelningen görs utifrån antal patienter eller antal prövningar. I jämförelse med antalet patienter i Socialstyrelsens patientregister framgår också att det är en liten andel av alla patienter som deltar i läkemedelsstudier. Andelen barn och ungdomar i läkemedelsstudier är låg, runt fem procent. När det gäller svenska patienter i internationella prövningar som förläggs till Sverige, ligger andelen på runt fyra procent.

Den andra rapporten visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsstudier skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter och hur många kliniker som planeras att delta i genomförandet. I rapporten ges en bild av hur läkemedelsstudier fördelas geografiskt i Sverige, vilket ger perspektiv på patienters olika möjligheter att delta beroende på var man bor. Den innehåller även visualiseringar av i vilken grad sjukvårdsregionerna deltar i samma/gemensamma läkemedelsstudier. Akademiska läkemedelsstudier bedrivs oftast bara inom en sjukvårdsregion medan majoriteten av de industrisponsrade har deltagande kliniker i flera regioner. Det framgår också att industrisponsrade läkemedelsstudier har ett betydligt lägre antal planerade patienter per klinik än akademiska läkemedelsstudier.

Vetenskapsrådets rapport om planerad patientrekrytering och ämnesfördelning av läkemedelsprövningar 2010-2016. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskapsrådets rapport med geografisk fördelning och jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar 2013-2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA) har krav på registrering och resultatrapportering av läkemedelsstudier som bedrivs i USA. Studierna registreras i clinicaltrials.gov. I denna databas kan man på samma sätt som i EudraCT hitta studier utifrån medicinskt tillstånd, läkemedel eller var de bedrivs.

För att ett läkemedel ska kunna få marknadsgodkännande i både USA och Europa måste studierna registreras i såväl EudraCT som clinicaltrials.gov. När det gäller svenska studier är det därför framförallt kommersiella läkemedelsstudier som registreras i clinicaltrials.gov, men det går att registrera alla typer av kliniska studier i denna databas.

clinicaltrials.gov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

WHO sammanställer data från andra databaser i en egen sökbar databas för kliniska studier, International Clinical Trials Registry (ICTRP). ICTRP har som mål att bli en heltäckande databas över pågående och avslutade kliniska studier världen över.

International Clinical Trials Registry Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik kring kliniska studier av medicintekniska produkter

Kliniska studier av icke CE-märkta medicintekniska produkter eller medicintekniska produkter som är CE-märkta för annan användning än den som studien avser, ska anmälas till Läkemedelsverket. Under de senaste åren har andelen studier med medicintekniska produkter som registrerats hos Läkemedelsverket stått för mindre än en tiondel av det totala antalet ansökningar. År 2014 låg andelen medicintekniska ansökningar på åtta procent.

Fördelar med att registrera även studier som inte är läkemedelsstudier

För studier som inte är läkemedelsstudier, det vill säga övriga interventionsstudier, observationsstudier, diagnostiska studier eller kvalitativa studier, finns inget lagkrav på registrering. Det finns dock etiska principer att förhålla sig till samt andra fördelar med att registrera sin kliniska studie. WHO listar bland annat följande:

  • Registrering av kliniska studier är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fatta välinformerade beslut som tar hänsyn till all tillgänglig kunskap
  • Det motverkar att bara vissa resultat rapporteras
  • Onödig upprepning av forskning kan undvikas när forskare och anslagsgivare har möjlighet att hitta information om att liknande eller helt lika studier redan har gjorts
  • Det gör det lättare att förstå var det saknas kunskap
  • Rekrytering av studiedeltagare kan påskyndas om forskare och sjukvårdspersonal enkelt kan hitta information om pågående studier
  • Samarbetet inom den kliniska forskningen blir effektivare om forskare hittar information om de studier som bedrivs
  • Forskningskvaliteten ökar om granskare i ett tidigt skede kan identifiera studier där studiedesignen kan förbättras

Många ansedda vetenskapliga tidskrifter kräver att studier ska vara registrerade för att resultaten ska kunna godkännas för publicering och i praktiken finns alltså ofta ett registreringskrav även för studier som inte är läkemedelsstudier.

En databas som erkänns av WHO och International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) är ISRCTN Registry. Denna databas drivs av BioMed Central som är ett förlag för fritt tillgänglig publicering av vetenskaplig information. I ISRCTN registry kan både interventionsstudier och observationsstudier registreras och här kan man söka efter studier som pågår eller är avslutade och få information om studiedetaljer och resultat. Även clinicaltrials.gov kan användas för registrering av studier för publiceringsändamål.

ISRCTN Registry Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliometri och information om klinisk forskning finns i ALF-utvärderingarna

Inom offentlig verksamhet bedrivs svensk klinisk forskning framförallt vid universitet och högskolor. Två stora finansieringskällor är landstingens och regionernas egna FoU-medel och den så kallade statliga ALF-ersättningen. ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning och är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting.

2015 trädde ett nytt ALF-avtal i kraft. Detta avtal har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting (SKR) och regeringskansliet och innehåller en ny fördelningsmodell där en femtedel av forskningsmedlen ska fördelas utifrån den kliniska forskningens kvalitet. Det är Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen som av regeringen fått uppdraget att utvärdera forskningskvaliteten. Detta sker genom expertbedömning av till exempel forskningens förutsättningar, den genomförda forskningens kliniska betydelse och resultat i form av antal vetenskapliga publikationer och citeringar. Den första utvärderingen publicerades i mars 2018 och bibliometrin redovisas där separat. Fullständiga utvärderingar planeras sedan vart fjärde år.

Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliometrisk statistik för ALF-regionerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ALF i siffror - fördelning av ALF-medel 2009-2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viss information finns att hämta i Researchweb

Många regioner använder Researchweb som ansökningssystem för till exempel ALF-medel eller andra typer av regionala FoU-medel. Researchweb används också som en projektdatabas som synliggörs under namnet FoU i Sverige. Här finns i viss utsträckning information om pågående studier och man kan söka efter forskningsprojekt utifrån ämne och arbetsplats.

Researchweb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cancerstudier i Sverige

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi har tillsammans tagit fram en databas med aktuella kliniska studier i cancervården. Målsättningen är att underlätta rekrytering av studiedeltagare och stärka och stödja svensk klinisk cancerforskning. Registret är sökbart med avseende på cancerform, deltagande sjukhus, ord i svensk titel och studietyp.

Cancerstudier i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala statistikrapporter

Forum Mellansverige har etablerat en process för att samla in information om pågående kliniska studier i sjukvårdsregionens sju ingående regioner, arbetet resulterar bland annat i årliga statistikrapporter.

Rapporterna finns på Forum Mellansveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.