sv
Ordförklaringar:

Helsingforsdeklarationen

Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning.

Helsingforsdeklarationen är inte juridiskt bindande men har haft stor inverkan på nationell lagstiftning. Sedan år 2000 refererar den uttryckligen till forskning som använder sig av identifierbara prover och data. En av de grundläggande principerna i deklarationen är att omsorgen om individen alltid måste gå före vetenskapens och samhällets intressen.

En annan är att samtycke ska inhämtas för forskning som använder sig av identifierbara prover och data för insamling, analys, lagring och användning för nya ändamål. Det kan finnas situationer då det är omöjligt eller olämpligt att inhämta samtycke. I sådana fall fastslår deklarationen att forskningen bara får bedrivas om en etisk kommitté har godkänt forskningsprojektet.

Vidare anges att alla tänkbara försiktighetsåtgärder måste vidtas för att respektera deltagarnas privatliv och behandla patientinformation konfidentiellt samt för att minimera den inverkan studien kan ha på deltagarnas fysiska och psykiska integritet och personlighet.

Mer om Helsingforsdeklarationen på WMA:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.