sv
Ordförklaringar:

Etikprövningslagen

Etikprövningslagen (2003:460) trädde i kraft 1 januari 2004. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller bestämmelser med krav på etikprövning av forskning som avser levande och avlidna människor samt biologiskt material från människor.

En etikprövning ska utgå från:

  • respekten för människovärdet
  • mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
  • intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning
  • att människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov

Forskning får bara godkännas om de risker som den kan medföra för studiedeltagares hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. Däremot får forskning inte godkännas om det förväntade resultatet kan uppnås på ett annat sätt som innebär mindre risker för studiedeltagares hälsa, säkerhet och personliga integritet. Behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser får bara godkännas om den är nödvändig för att forskningen ska kunna utföras. Slutligen får forskning bara godkännas om den ska utföras av eller under överinseende av en forskare som har den vetenskapliga kompetens som behövs.

Lagen innehåller även bestämmelser om information till studiedeltagarna med krav på information om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. För studiedeltagare under 18 år finns särskilda regler.

Etikprövningslagen omfattar inte verksamhet som utförs inom hälso- och sjukvården för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i vården. Sådan verksamhet utgör inte forskning i lagens mening.

Länk till etikprövningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.