sv
Ordförklaringar:

Lagar och regler

När en klinisk studie ska genomföras måste ett antal rättsregler följas för att forskningen ska vara laglig. Lagstiftningen syftar främst till att skydda de människor som deltar i en klinisk studie och att kvalitetssäkra den kliniska studien. Dessutom aktualiseras etiska aspekter, bland annat krav på etisk prövning.

Etiska principer och regler

De etiska regler som gäller vid forskning utgår bland annat från internationella konventioner där principerna för etiken i forskning slås fast. Konventionerna har legat till grund för den lagstiftning som har utarbetats, både internationellt och nationellt. Svensk forskning omfattas både av internationella konventioner och internationell och nationell lagstiftning. Reglerna finns för att människor inte ska skadas eller utsättas för onödiga risker när personer eller uppgifter om personer används i forskning.

Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning. Den är inte juridiskt bindande men har haft stor inverkan på nationell lagstiftning.

Information om Helsingforsdeklarationen

Etikprövning

Forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser ska prövas och godkännas av Etikprövningsmyndigheten. Etikprövningen regleras i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som gäller människor (etikprövningslagen) och avser främst en avvägning mellan samhällsnyttan och studiedeltagarnas hälsa, säkerhet och rätt till personlig integritet. Kravet på etikprövning gäller även om studiedeltagaren har lämnat sitt uttryckliga samtycke till användandet och hanteringen av uppgifterna.

Information om etikprövning
Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsbehandling

Dataskyddslagstiftningen reglerar om och hur du som forskare får behandla personuppgifter i din forskning. En viktig del av integritetsskyddet i samband med forskning är att de personer som forskningen rör har rätt att få information om att och hur deras personuppgifter används, bland annat om vem som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna, för vilka ändamål uppgifterna behandlas och hur länge uppgifterna sparas.

För särskilda kategorier av personuppgifter (i nationell lagstiftning fortsatt kallade känsliga uppgifter) finns ytterligare bestämmelser i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Särskilda kategorier av personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden. Det finns dock bestämmelser om undantag från förbudet, bland annat för behandling av känsliga personuppgifter i forskning. Ett villkor för att forskning som innehåller känsliga personuppgifter ska vara laglig är att det finns ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Detsamma gäller för behandling av personuppgifter om lagöverträdelser. 

Offentlighet och sekretess

Transparensen i den offentliga förvaltningen upprätthålls genom offentlighetsprincipen. Den innebär bland annat att var och en har rätt att ta del av myndigheters och andra offentliga aktörers uppgifter (så kallade allmänna handlingar). Offentlighet är huvudregel och om uppgifter i myndigheters verksamheter behöver skyddas ska detta lagregleras, vilket görs i form av särskilda sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Inom hälso- och sjukvården är huvudregeln att sekretess gäller för uppgifter om en persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det är alltså offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser som avgör om patientuppgifter får lämnas ut från en offentlig vårdgivare. Varje vårdgivare ska självständigt ta ställning till om efterfrågade uppgifter får lämnas ut.

Tystnadsplikt för anställda hos privata vårdgivare regleras i patientsäkerhetslagen (2010:659). Regleringen av tystnadsplikten betyder bland annat att anställda hos en privat vårdgivare inte obehörigen får röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning anses inte vara obehörigt röjande. Det finns också undantag som gör det möjligt att lämna vissa uppgifter till exempelvis polis och åklagare.

Som huvudregel disponerar man som patient själv över sina egna uppgifter. När en patient vill delta i en klinisk studie kan han eller hon efterge den sekretess som finns för patientens uppgifter hos vårdgivaren. En sådan eftergift gör det möjligt för vårdgivaren att lämna ut uppgifter till den som ska bedriva en klinisk studie. Eftergivande av sekretess görs oftast i samband med att patienten samtycker till att delta i studien. 

Forskningsprojekt i vilka studiedeltagare exponeras för joniserande strålning

För medicinska exponering med joniserande strålning, till exempel röntgenundersökningar, finns särskilda bestämmelser. Dessa blir tillämpliga i kliniska studier där deltagarna exponeras för joniserande strålning. Det svenska regelverket bygger på EU-lagstiftning som har implementerats i svensk rätt bland annat genom strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506).

För medicinsk exponering krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten och utfärdas till vårdgivare. Alla regioner och en del vårdföretag har sådana tillstånd. Tillståndet omfattar vanligen exponering också av forskningspersonser. Verksamheten hos dessa vårdgivare omfattas av föreskrifter, exempelvis Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar. Av regelverket följer att tillståndshavaren ska se till att strålskyddet är optimerat och exponeringen är berättigad.

Forskningshuvudmannen bör därför samverka med vårdgivaren (tillståndshavaren) vid planeringen av projekt där studiedeltagare exponeras för joniserande strålning så att kraven på strålskyddet för studiedeltagaren kan uppfyllas.

Etikprövningsmyndigheten, och i vissa fall Läkemedelsverket, ska i de fall studiedeltagarna inte får någon direkt medicinsk fördel av exponeringen fastställa en dosrestriktion. Detta framgår av strålskyddsförordningen (2018:506). Vid all bestrålning i forskningssyfte ska samma principer gälla för optimering som vid medicinsk behandling eller undersökning.

Regelverk och förordningar gällande verksamhet där deltagarna bestrålas, Strålskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

Det finns särskilda regler att förhålla sig till gällande kliniska läkemedelsstudier och medicintekniska kliniska prövningar.

Särskilda regler för läkemedel

Godkännande av Läkemedelsverket

En klinisk läkemedelsstudie ska godkännas av Läkemedelsverket. Information om ansökan finns på Läkemedelsverkets webbplats. Det finns särskilda regelverk som reglerar hur dessa typer av studier ska genomföras. Läkemedelsverket har gjort en sammanställning av de regelverk som gäller kliniska läkemedelsstudier.

Ansökan om kliniska läkemedelsstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regelverk för kliniska läkemedelsstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda regler för medicinteknik

Medicintekniska produkter i EU delas regulatoriskt in i två kategorier som följer olika regelverk:

  • För medicintekniska produkter gäller EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021.
  • För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik gäller EU-förordningen 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2022.

Samordnad granskning av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten

Från och med den 15 juli 2021 ska de flesta medicintekniska kliniska prövningar skickas in till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten samordnar sin granskning och därmed ska ansökan om etikprövning skickas till Läkemedelsverket. Notera även att medicintekniska kliniska prövningar på CE-märkta produkter som tidigare bara behövde skickas till Etikprövningsmyndigheten ska från 15 juli 2021 anmälas till Läkemedelsverket. Information om anmälningsförfarandet finns på Läkemedelsverkets och Etikprövningsmyndighetens webbplatser.

Ytterligare information finns på sidan Ansökan under steg för steg

Anmälan och ansökan för kliniska prövningar på medicintekniska produkter, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan och ansökan för kliniska prövningar på medicintekniska produkter, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska produkter­­ - ­gällande EU-förordning och nationell lagstiftning

Från och med den 26 maj 2021 ska EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter tillämpas inom EU. Från och med den 15 juli 2021 gäller dessutom två nya svenska lagar:

Medicintekniska kliniska prövningar ska uppfylla de regler för anmälnings- och tillståndsplikt som gällde vid den tidpunkt när prövningen fick tillämpliga tillstånd. Medicintekniska kliniska studier som inte behövde skickas till Läkemedelsverket före den 26 maj 2021 och som fått tillstånd från Etikprövningsmyndigheten före 26 maj 2021 behöver alltså inte anmälas till Läkemedelsverket i efterhand.

Mer information om det medicintekniska regelverket i sin helhet finns på sidan om Medicintekniska produkter

Regelverk för kliniska prövningar på medicintekniska produkter, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - ny EU-förordning

Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2022 då EU-förordningen 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR) börjar tillämpas.

IVDR definierar en prestandastudie som en studie som genomförs för att fastställa eller bekräfta en produkts analytiska eller kliniska prestanda.

Syftet med kliniska prestandastudier är att fastställa eller bekräfta aspekter av produktens prestanda som inte kan avgöras genom analytiska prestandastudier, litteraturstudier och/eller tidigare erfarenhet från rutinmässig diagnostisk testning.

Prestandastudier som påbörjas innan IVDR börjat tillämpas får fortsätta att genomföras i enlighet med det tidigare regelverket (LVFS 2001:7 baserad på IVDD) f även efter tillämpningsdatumet för IVDR. Sponsor behöver inte lämna in någon anmälan eller ansökan till Läkemedelsverket för pågående prestandastudier.

EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, EUR lex webbplats Länk till annan webbplats.

Information om regelverk, IVDR, på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.