sv
Ordförklaringar:

Webbaserad utbildning om klinisk forskning

Syftet med utvecklingssatsningen är att öka förståelsen för betydelsen av klinisk forskning samt förbättra möjligheterna till rekrytering av patienter till kliniska studier. Målet är att ta fram en grundläggande, webbaserad utbildning om klinisk forskning riktad till personal inom hälso- och sjukvården som inte själva är forskningsaktiva.

Bakgrund

Ett av regionernas uppdrag, förutom sjukvård, är att bedriva forskning och utveckling. För att hälso- och sjukvården ska kunna bedriva klinisk forskning på bästa möjliga sätt behövs en förståelse hos alla som arbetar inom vården kring vad klinisk forskning är och dess betydelse för sjukvården, samhället, medborgare och patienter.

Genomförande

Inledningsvis görs en inventering av befintligt utbildningsmaterial inom Kliniska Studier Sverige samt en kartläggning av andra informationskällor. Därefter tas en översiktlig plan fram, och utifrån denna produceras innehåll till en utbildningsfilm som kan erbjudas verksamheter för användning i t ex introduktionsprogram, APT, FoU-dagar, utvecklingsdagar, etc. Spridning av utbildningsmaterialet kommer att ske nationellt genom de regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. En kortare version av utbildningen riktad mot allmänheten kommer också att tas fram.

Mål

Satsningen skall resultera i en webbaserad, övergripande utbildning för att belysa behov och innebörd av klinisk forskning. Genom spridning av utbildningen förväntas satsningen bidra till förbättrade förutsättningar att bedriva kliniska studier och därmed leda till ökad samhällsnytta genom att:

  • inspirera till ökat engagemang för klinisk forskning bland personal inom hälso- och sjukvård
  • öka förståelse inom hälso- och sjukvården för att medarbetare forskar och att det är en viktig uppgift för verksamheten
  • förbättra rekrytering av patienter till studier
  • öka kunskap om klinisk forskning och medvetenhet om möjlighet att delta i kliniska studier.

Tidsplan

Satsningen startade under Q1 2021 och förväntas vara slutfört under Q4 2021.