sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Syftet är att utvärdera vilket behov av stöd och utbildning forskare som ska genomföra kliniska studier på medicintekniska produkter har.

Bakgrund

Genomförandet av kliniska studier på medicinteknik är viktigt för att patienter ska kunna erbjudas en god sjukvård samtidigt som svenskt forsknings- och näringsliv gynnas. Juridiska förutsättningar i kombination med formerna för samverkan mellan industri, akademi och sjukvård gör att kliniska studier på medicinteknik bedrivs på andra premisser än studier på läkemedel och andra interventioner. Det innebär också att andra stödinsatser kan vara motiverade för att underlätta genomförandet av kliniska studier på medicinteknik.

Genomförande

Behovet av stöd hos forskare och företag har analyserats genom intervjuer och litteraturstudier. Identifierade behov har kategoriserats och matchats mot förstudiens omvärldsanalys över redan pågående eller avslutade insatser på området. Med de identifierade behoven som grund har ett antal förslag på insatser utarbetats som skulle kunna tillgodose ett flertal behov. Dessutom belyses de behov som helt eller delvis skulle kunna tillgodoses genom att utnyttja redan befintliga resurser eller samordna med pågående projekt.

Mål

Utvecklingssatsningen har bedrivits som en förstudie med syftet att utvärdera behovet av stöd hos forskare och företag samt hur det på bästa sätt kan tillhandahållas för att underlätta genomförandet av kliniska studier på medicintekniska produkter.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q2 2016 och ska slutrapportera under september 2017. Satsningen har delats in i följande steg:

  1. Gemensam målbild samt framtagning av enkät
  2. Intervjuer samt insamling av material inför omvärldsanalys
  3. Analysera och sammanställa enkätsvar samt skapa en omvärldsanalys
  4. Sammanställa resultat och förbereda nästa steg