sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Syftet är att utvärdera vilket behov av stöd och utbildning forskare som ska genomföra kliniska studier på medicintekniska produkter har.

Bakgrund

Genomförandet av kliniska studier på medicinteknik är viktigt för att patienter ska kunna erbjudas en god sjukvård samtidigt som svenskt forsknings- och näringsliv gynnas. Juridiska förutsättningar i kombination med formerna för samverkan mellan industri, akademi och sjukvård gör att kliniska studier på medicinteknik bedrivs på andra premisser än studier på läkemedel och andra interventioner. Det innebär också att andra stödinsatser kan vara motiverade för att underlätta genomförandet av kliniska studier på medicinteknik.

Genomförande

Behovet av stöd hos forskare och företag har analyserats genom intervjuer och litteraturstudier. Identifierade behov har kategoriserats och matchats mot förstudiens omvärldsanalys över redan pågående eller avslutade insatser på området. Med de identifierade behoven som grund har ett antal förslag på insatser utarbetats som skulle kunna tillgodose ett flertal behov. Dessutom belyses de behov som helt eller delvis skulle kunna tillgodoses genom att utnyttja redan befintliga resurser eller samordna med pågående projekt.

Mål

Utvecklingssatsningen har bedrivits som en förstudie med syftet att utvärdera behovet av stöd hos forskare och företag samt hur det på bästa sätt kan tillhandahållas för att underlätta genomförandet av kliniska studier på medicintekniska produkter.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q2 2016 och ska slutrapportera under september 2017. Satsningen har delats in i följande steg:

  1. Gemensam målbild samt framtagning av enkät
  2. Intervjuer samt insamling av material inför omvärldsanalys
  3. Analysera och sammanställa enkätsvar samt skapa en omvärldsanalys
  4. Sammanställa resultat och förbereda nästa steg

Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

Löpande uppdateringar

Kontakt

Forum Sydost leder utvecklingssatsningen i samarbete med Forum Norr, Forum Uppsala-Örebro och Forum Söder.

För mer information och för att ta del av slutrapporten kontakta:
Karin Skoglund Karin.E.Skoglund@regionostergotland.se

Vad händer just nu?

Läs mer om resultatet av utvecklingssatsningen i en intervju med Karin Skoglund och ta del av förstudierapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Forum Sydosts webbplats.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.