sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Statistik och uppföljning av kliniska studier

Utvecklingen av en studiedatabas har avbrutits och arbetet med statistik drivs vidare tillsammans med noderna i en arbetsgrupp. Syftet är att långsiktigt förbättra tillgången till god och ändamålsenlig statistik samt säkerställa kontinuerliga analyser och rapporter om kliniska studier.

Orsakerna till att utvecklingen av en databas pausats är förseningar i digitaliseringen av ansökningsprocessen hos etikprövningsnämnderna, samt den av regeringen föreslagna omorganisationen av nämnderna till en gemensam etikprövningsmyndighet.

Bakgrund

Flera utredningar inklusive Starka tillsammans har pekat på bristen på uppgifter om vilka studier som pågår och statistik om kliniska studier i Sverige. Projektet började därför med att kartlägga vilka behov av statistik som finns samt göra en sammanställning av vilken information om kliniska studier som ska samlas in.

Mål

Utifrån kartläggning och sammanställning var målet att ta fram en databas för kliniska studier och att statistik tillgängliggörs på webbplatsen kliniskastudier.se. Skulle det uppnåtts så skulle det gått att säkerställa att kontinuerliga analyser och rapporter om kliniska studier kan presenteras. Slutligen var målet att statistik och information om kliniska studier används av alla berörda intressenter, vilket skulle lett till:

  • att det finns statistikunderlag till beslutsfattare
  • att det blir lättare för forskare att hitta inspiration till nya studier inom sitt område
  • att det finns möjlighet för både patienter och allmänhet att hitta de studier som pågår i Sverige