sv
Ordförklaringar:
Avslutad

”Satellitsites” – göra det möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter

Syftet var att undersöka om förutsättningarna att genomföra kliniska studier i Sverige stärks genom att nyttja satellitsites, för att möjliggöra att fler kliniker och studiedeltagare kan delta i kliniska studier. Förstudien skulle resultera i ett underlag som beskrev eventuella möjligheter och hinder med satellitsites. Projektet skulle också identifiera vilket stöd noderna inom Kliniska Studier Sverige skulle kunna erbjuda studier som genomförs enligt en satellitsitemodell.

Bakgrund

Den traditionella formen att utföra en klinisk läkemedelsprövning på en specifik sjukhusklinik, eller inom en avgränsad specialitet gynnar inte förutsättningarna att inkludera studiedeltagare från hela landet. Allt fler kliniska läkemedelsprövningar görs idag på små subpopulationer inom specifika diagnoser och för att få ihop tillräckligt många studiedeltagare till studien behöver hela landets befolkningsunderlag kunna nyttjas. Även akademiska studier har behov av att inkludera deltagare från hela landet och kunna fördela studiearbete mellan olika huvudmän.

Modellen med satellitsites innebär att några delar av studiearbetet kan genomföras på en annan klinik än huvudsitet, exempelvis screening, uppföljning och extrabesök. Under vissa förutsättningar kan också hela studiebesöken genomföras på en annan klinik.

Mål och genomförande

Målet var att genom omvärlds- och behovsanalys:

  • identifiera hinder och möjligheter för användning av satellitsites
  • undersöka vilka typer av studier som har använt sig av modeller som liknar satellitsites och se på fördelar respektive nackdelar
  • utreda vilken typ av stöd noderna inom Kliniska Studier Sverige skulle kunna bidra med vid användning av satellitsites
  • undersöka om det finns behov och intresse att utveckla användandet av satellitsites och iså fall fördjupa sig vidare i utveckling av en modell för Sverige.

Tidplan

Förstudien startade i slutet av Q4 2019 och beräknades vara klar i slutet av Q1 2021.