sv
Ordförklaringar:

Samverkan vid monitorering - Sammonitorering

Utvecklingssatsningens syfte är att göra det lättare att monitorera akademiskt initierade multicenterstudier som involverar flera noder eller regioner och sjukvårdsregioner. En arbetsmodell för sammonitorering ska tas fram, liksom en implementeringsplan för ett nätverk för monitorer.

Bakgrund

Varianter av sammonitorering av akademiskt initierade multicenterstudier med monitorer från olika delar av Sverige förekommer sporadiskt idag, och uppskattningsvis är varje enskild regional nod involverad i tre till fem sådana studier. En tydlig och tillgänglig struktur för nationell samverkan skulle underlätta för monitorer och prövare i både uppstart och genomförande.

Mål

Genom samverkan mellan de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige vid monitoreringsuppdrag av akademiskt initierade multicenterstudier finns möjlighet att mer effektivt utnyttja såväl utförarens (monitors) som beställarens (forskarens/sponsorns) resurser och eventuellt även minska projektkostnaderna.

Med smartare användning av lokala monitoreringsresurser följer även förbättrad arbetsmiljö för den enskilde monitorn, till exempel genom färre resor och mindre övertidsarbete. Den här typen av samarbete förväntas bidra till mer likvärdiga arbetsprocesser och förbättrad kvalitet i monitoreringsarbetet nationellt, och dessutom ökar erfarenhetsutbytet och kunskapsutvecklingen mellan de regionala noderna.

Tidsplan

Projektet startade november 2018 och förväntas vara slutfört september 2020.