sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Samverkan vid monitorering

Syftet var att ta fram en struktur för samverkan vid monitorering av akademiskt initierade multicenterstudier där flera noder eller sjukvårdsregioner är involverade.

Bakgrund

Idag förekommer det akademiskt initierade multicenterstudier med monitorer från skilda delar av Sverige. Vid sådan sammonitorering hade en tydlig och tillgänglig struktur för nationell samverkan underlättat för monitorer och prövare i både uppstart och genomförande. Uppskattningsvis är varje enskild regional nod involverad i tre till fem sådana studier.

Mål och genomförande

Genom att samverka vid monitoreringsuppdrag av akademiskt initierade multicenterstudier, finns möjlighet att mer effektivt utnyttja såväl utförarens (monitorns) som beställarens (forskarens/sponsorns) resurser och eventuellt minska projektkostnaderna.

Med smartare användning av lokala monitoreringsresurser:

  • följer förbättrad arbetsmiljö för den enskilde monitorn (till exempel genom färre resor och mindre övertidsarbete)
  • bidrar samverkan till mer likvärdiga arbetsprocesser och förbättrad kvalitet i monitoreringsarbetet nationellt
  • ökar erfarenhetsutbytet och kunskapsutvecklingen mellan de regionala noderna.

Utvecklingssatsningen levererade en arbetsmodell för samverkansmonitorering med tillhörande:

  • processbeskrivning
  • arbetsfördelning för samverkansmonitorering med koordinerande monitor
  • arbetsverktyg för monitoreringsplan samt bedömning av monitoreringsgrad och tidsåtgång
  • mallar för monitoreringsrapporter

Utvecklingssatsningen såg även över en plan för ett nätverk och stödstruktur för monitorer som arbetar med akademiska prövningar.

Tidsplan

Projektet startade upp i november 2018 och har löpt enligt tidsplan. Initialt projektslut var satt till december 2019, men är förlängt och avslutades Q3 2020.