sv
Ordförklaringar:

Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Syftet med förstudien är att undersöka behov och förutsättningar för ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk.

Bakgrund

Forskningssjuksköterskan har en viktig roll i kliniska studier, både för studiedeltagarna och för att säkerställa att resultatet av forskningen håller god kvalitet. I bland annat USA, Australien och England har man byggt upp nationella nätverk för att stödja och stärka den specifika roll som en forskningssjuksköterska har.

I Kliniska Studier Sveriges strategiska plan lyfts vikten av att främja god kommunikation mellan aktörer verksamma inom kliniska studier fram.

Genomförande

Förstudien ska:

  • kartlägga existerande nätverk, utbildningar och övriga aktiviteter som involverar forskningssjuksköterskor hos huvudmän inom hälso- och sjukvården
  • inventera behoven kring ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk hos utvalda representanter inom hälso- och sjukvård, specialisttandvård, akademi, industriaktörer och branschorganisationer
  • ta fram ett förslag för hur ett nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor kan verka inom ramen för Kliniska Studier Sverige
  • utarbeta ett utkast till beskrivning av implementering, uppskattning av resursbehov och budget för en eventuell fortsättning av projektet

Tidsplan

Projektet startade under Q2 2018 och förväntas vara slutfört i slutet av Q3 2018.

Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

Kontakt

Utvecklingssatsningen drivs av Forum Uppsala-Örebro i samarbete med Forum Norr, Karolinska Trial Alliance, Forum Sydost, Gothia Forum samt Forum Söder.

För mer information kontakta projektledare:
Eva Norgren-Holst
eva.norgren-holst@regionorebrolan.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.