sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Nationell webbplats för kliniska studier

Syftet med utvecklingssatsningen var att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.

Bakgrund

Som en del i uppdraget att nationellt samordna kliniska studier i Sverige identifierades behovet av att lansera en webbplats för kliniska studier i Sverige. En första version lanserades i mars 2016. En omfattande förstudie genomfördes under 2015-2016 för att identifiera olika användares behov av webbplatsen. Cirka 60 intervjuer och tre workshops genomfördes under perioden, och 200 krav samlades in.

De insamlade kraven resulterade i en effektkarta och kring denna togs koncept och design för en ny plattform fram. Den nya webbplatsen lanserades i slutet av mars 2017.

Mål

Kliniskastudier.se successivt byggs ut till att:

 • bli en samlad informationskälla om kliniska studier i Sverige
 • innehålla information som underlättar genomförandet av kliniska studier
 • inspirera till nya studier
 • informera om Sverige som konkurrenskraftigt forskningsland för kliniska studier
 • öka kunskapen kring kliniska studier i Sverige
 • facilitera kontakt mellan användare och nodorganisationen
 • inspirera till och attrahera ny forskning genom t. ex. goda exempel och intervjuer

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q3 2015 och förväntades vara slutförd Q2 2018. Satsningen är indelad i följande steg:

 1. Förstudie och kravinsamling
 2. Upphandling av resurser
 3. Prioritering bland inkomna krav
 4. Skapande av koncept, design och utveckling av teknisk funktionalitet
 5. Produktion av innehåll
 6. Förberedelser för förvaltning