sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Nationell standard R-RCT

Syftet var att utveckla ett nationellt ramverk för registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) som skulle underlätta för och öka antalet registerbaserade randomiserade kliniska studier.

Antalet randomiserade kliniska studier (RCT), främst läkemedelsstudier, har minskat i Sverige under de senaste åren. Det försämrar sjukvårdens möjligheter att aktivt delta i utveckling av bättre behandlingsmetoder.

En av orsakerna till ett minskande antal studier är de höga kostnaderna för genomförande. Det beror till exempel på höga kostnader för datainsamling, men även på att RCT är personalkrävande. Detta kan vara en utmaning med sjukvårdens idag begränsade resurser.

Mål

Projektet skulle leverera ett kvalitetssäkrat nationellt standardiserat ramverk som ger möjlighet att utföra R-RCT i ett kvalitetsregister. Syftet var att:

  • sänka kostnaderna för genomförande av R-RCT studier
  • minska genomförandetiden genom en ökad inklusionstakt
  • öka antalet studier som förläggs till Sverige genom etablering av ett publikt tillgängligt standardiserat nationellt ramverk/riktlinje för R-RCT-studier

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade under Q1 2017 och förväntades vara slutfört Q1 2018.