sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Syftet med utvecklingssatsningen var att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier genom att etablera samverkan mellan nodernas Quality Assurance (QA)-funktion och sprida goda exempel på välfungerande arbetsprocesser mellan noder och till andra samarbetspartners.

Bakgrund

Fungerande kvalitetssystem med genomtänkta arbetsprocesser och mallar är en förutsättning för att kunna bedriva kliniska studier effektivt och med god kvalitet. För att bidra till detta genomfördes en tidigare utvecklingssatsning där följande förslag framkom:

 • Inrätta en lokal QA-funktion på samtliga noder
 • Bilda ett QA-nätverk för att samverka och driva arbetet med kvalitetsfrågor och skrivna rutiner
 • Identifiera behov och ta fram exempel på SOPar och mallar
 • Genomföra fördjupad analys av behov kring arbetsprocesser och skrivna rutiner för identifierade områden
 • Samverka kring skrivna rutiner och mallar gällande monitorering
 • Genomföra behovsanalys kopplat till skrivna rutiner och mallar som kan hjälpa och förenkla för externa samarbetsparter.

Mål

Målet var att vidareutveckla och implementera förslagen ovan och att ta fram förslag på hur noderna ska arbeta med QA, hur nationell samverkan ska ske och hur man kan nå ut med kompetensen till andra kliniker, forskare och samarbetspartners. Dessutom ingick det att få ett fungerande QA-nätverk för nodorganisationerna på plats.

Tidsplan

Projektet startade under mars 2018 och förväntades vara slutfört Q2 2019. Satsningen var indelad i följande steg:

 1. Planering av arbetet
 2. Framtagning av förslag på arbetsformer för QA-nätverk
 3. Behovsanalys externa parter
 4. Framtagande av exempel på prioriterade skrivna rutiner och mallar
 5. Identifiering/etablering av lokal "QA-funktion" på samtliga noder, QA-nätverk på plats
 6. Rapportering av utvecklingssatsningen
 7. Redovisning