sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Forskningspersonenkät

Syftet var att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kunde ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov.

Bakgrund

Patienters erfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Den nationella patientenkät som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och som idag används för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården, omfattar däremot inte någon möjlighet att nationellt samla in synpunkter och erfarenheter från de personer som deltagit i kliniska studier.

Mål

Målet var att nå en nationell förankring och effektiv spridning av enkäten via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och det nationella FoU-chefsnätverket. Enkäten användas för att samla in synpunkter och erfarenheter från de som deltagit i kliniska studier i öppen- och primärvården. Övrig hälso- och sjukvård skulle också ha möjlighet att ta del av enkäten och nyttja den för uppföljning av deltagarnas upplevelser i forskningssammanhang.

Inom ramen för utvecklingssatsningen ingick kvalitetssäkring och verifikation av enkäten genom ett pilottest i samarbete mellan Gothia Forum (PTC Göteborg), Forum Mellansverige (AKP Örebro) och SKR.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q4 2016 och förväntades vara slutförd i Q2 2018.