sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Forskningspersonenkät

Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov.

Bakgrund

Patienters erfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Den nationella patientenkät som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och som idag används för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården, omfattar däremot inte någon möjlighet att nationellt samla in synpunkter och erfarenheter från de personer som deltagit i kliniska studier.

Mål

Målet är att nå en nationell förankring och effektiv spridning av enkäten via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och det nationella FoU-chefsnätverket. Enkäten ska användas för att samla in synpunkter och erfarenheter från de som deltagit i kliniska studier i öppen- och primärvården. Övrig hälso- och sjukvård ska också ha möjlighet att ta del av enkäten och nyttja den för uppföljning av deltagarnas upplevelser i forskningssammanhang.

Inom ramen för utvecklingssatsningen ingår kvalitetssäkring och verifikation av enkäten genom ett pilottest i samarbete mellan Gothia Forum (PTC Göteborg), Forum Mellansverige (AKP Örebro) och SKR.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q4 2016 och förväntas vara slutförd i Q2 2018.

Bild på tidsplan för projektet Forskningspersonenkät