sv
Ordförklaringar:

Etikprövningsnämnd

De sex regionala etikprövningsnämnderna ersattes 1 januari 2019 av Etikprövningsmyndigheten.