sv
Ordförklaringar:

Bias

Metodfel i betydelsen snedvridning av forskningsresultat eller slutsatser till följd av mer eller mindre oavsiktliga fel i upplägg eller genomförande av en studie. Kan bero på förutfattade meningar eller önskemål om att resultaten ska stämma med en teori eller hypotes.