sv
Ordförklaringar:

Klinisk prövning

En experimentell klinisk studie där studiedeltagarna tilldelas någon typ av behandling, till exempel ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. En klinisk prövning ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd innan den får påbörjas. För prövningar med läkemedel måste man också ha medgivande från Läkemedelsverket. Kliniska prövningar med icke CE-märkta medicintekniska produkter eller medicintekniska produkter som är CE-märkta för annan användning än den som prövningen avser är anmälningspliktiga till Läkemedelverket.

Kallas på kliniskastudier.se för interventionsstudie.