sv
Ordförklaringar:

Strålskyddskommitté

Övervakar verksamheter med joniserande strålning främst ur patient- och personalstrålskyddssynpunkt. Strålskyddskommitténs främsta uppgift är att verka för att tillämpliga strålskyddsföreskrifter iakttas. Ansökan till Strålskyddskommittén ska göras för forskningsprojekt eller nya undersökningar där röntgenstrålning används.