sv
Ordförklaringar:

Fas 1

Första steget i klinisk läkemedelsutveckling. I fas 1 undersöks ett läkemedels säkerhet och farmakologi hos friska studiedeltagare.