sv
Ordförklaringar:

Evidensbaserad

I termen evidensbaserad sjukvård betyder evidens det sammanvägda reultatet av vetenskapliga observationer som systematiskt samlats in och kvalitetsgranskats.