sv
Ordförklaringar:

Enheten för kliniska studier

Enheten för kliniska studier är en del av Vetenskapsrådet och Avdelningen för forskningsinfrastruktur. Enheten har ca 10 medarbetare, finns i Göteborg och har ett övergripande ansvar för samordningen inom Kliniska Studier Sverige.

Enheten samordnar alla beslutade aktiviteter för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier och leder arbetet med att utveckla strategier och processer för samarbetet mellan Vetenskapsrådet och de sex sjukvårdsregionerna. Enheten leder också arbetet med flera viktiga nationella uppdrag och utvecklingssatsningar inom bland annat statistik, feasibility och en nationell webbplats för kliniska studier.

För att Kliniska Studier Sverige ska bli ett funktionellt system arbetar enheten med att utveckla olika samarbetsstrukturer och nationella nätverk för bland andra:

  • kommunikatörer
  • jurister
  • projektledare
  • medicinska experter inom olika terapiområden

Enheten samordnar även ett stort antal kontakter med andra myndigheter och organisationer med koppling till kliniska studier ‒ nationellt och internationellt ‒ med syfte att öka möjligheten att fler kliniska studier förläggs till Sverige.

En del av det långsiktiga arbetet är också att skapa möjligheter till patientengagemang, öka allmänhetens kännedom om kliniska studier liksom att stärka möjligheten för patienter att delta i kliniska studier inom både specialist- och primärvård.

Enheten för kliniska studier fungerar som en mötesplats för aktörer inom kliniska studier med syfte att skapa ökad nationell samsyn, förståelse och kunskapsspridning.


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.