sv
Ordförklaringar:

Nya regler för medicinteknik träder i kraft

Idag, den 26 maj, ska den nya EU‍-‍förordningen om medicintekniska produkter (MDR) börja tillämpas fullt ut. Förordningen trädde i kraft i maj 2017 och har haft en förskjuten övergångsperiod.

För att reglera de områden där EU-förordningen om medicintekniska produkter lämnar utrymme för nationell lagstiftning föreslås även nationell lagstiftning att börja gälla den 15:e juli 2021.

Informationen på kliniskastudier.se tas fram utifrån den lagstiftning som är gällande i dagsläget.