sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Samverkan vid monitorering

Maria Skoog har varit projektledare för utvecklingssatsningen Samverkan vid monitorering. Satsningen har avslutats och i intervjun nedan berättar hon om vad arbetet resulterat i.

Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring samverkan vid monitorering av akademiskt initierade multicenterstudier?

Att monitorera stora, geografiskt utspridda, multicenterstudier har sina utmaningar. För en monitor innebär det många och ofta långa resor till de prövningsställen som deltar i studien.

Om flera monitorer med geografisk anknytning till de olika prövningsställena samarbetar kan man dra nytta av deras lokala kännedom och kunskap om den regionala sjukvården och de forskningsregler som råder. Ett samarbete som skapar lokal tillgänglighet för prövaren. Dessutom skulle samarbetet bidra till färre resor vilket gynnar både miljö och arbetsbelastning.

Hittills har det saknats struktur och en bra arbetsmodell för denna sortens samarbete mellan noderna.

Målet med satsning var att skapa en struktur för samverkan vid monitorering av prövarinitierade multicenterstudier, där flera noder eller landsting/sjukvårdsregioner är involverade.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

Satsningen har levererat en ”arbetsmodell för samverkansmonitorering”, bestående av en processbeskrivning och stödjande mallar specifikt för monitoreringsarbete. Processbeskrivningen tar upp olika roller och moment samt specificerar hur samverkan enklast kan utföras. De stödjande mallarna kommer förenkla och effektivisera både uppstart av sammonitorering samt själva utförandet av monitoreringen då det arbetas efter en gemensam struktur och med samma dokumentation. Samverkansmonitorering är ett komplement till traditionell monitorering där en monitor ansvarar för alla prövningsställena. Alla studier lämpar sig dock inte för sammonitorering, faktorer som behöver övervägas är studiens omfattning, komplexitet och geografiska spridning.

De mallar och stöddokument som tagits fram kan användas av alla som ser att de är till hjälp då man genomför en klinisk studie.

Under arbetets gång har redan många positiva effektivitetsvinster i samverkan mellan nodernas monitoreringsfunktioner etablerats. Projektgruppen användes för stöd och kompetensutbyte kring den situation som uppstod när covid-19 pandemin slog till. Då gick det inte att resa till prövningsställen, utan monitorn var beroende av lokala resurser för monitorering och uppstart av studier.

Vad händer nu?

En arbetsgrupp ska starta upp och som under ett par år ska arbeta vidare med implementering av processen för samverkansmonitorering.

Mallar och stöddokument som hittills tagits fram

  • Process och arbetsfördelning
  • Bedömning av monitoreringsgrad
  • Tidsuppskattning
  • Monitoreringsplan
  • Instruktion till rapportmall
  • Initieringsrapport
  • Monitoreringsrapport
  • Stängningsrapport

Ta del av mallarna och stöddokumenten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om: