sv
Ordförklaringar:

Studieförfrågan – en nationellt koordinerad tjänst

Utvecklingssatsningen Samordnande studieförfrågningar har utvecklat en tjänst för att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige, Landsförfrågan. I intervjun nedan berättar projektledare Abraham Mellkvist-Roos mer om detta och om vad som händer härnäst i satsningen.

Vad händer i satsningen Samordnade studieförfrågningar?

Den nya tjänsten för att effektivt kunna undersöka huruvida en klinisk studie är genomförbar i Sverige, som projektgruppen tagit fram, lanseras nu av Kliniska Studier Sverige. Genom att titta på framgångsrika satsningar i andra länder och intervjua representanter för både life science-industrin och prövare inom hälso- och sjukvården, identifierade projektgruppen såväl hinder som behov för kliniska studier. Bland life science-företag identifierades ett stort behov av att förbättra möjligheten att undersöka om det finns förutsättningar att genomföra en klinisk studie i Sverige.

Varför är det viktigt att underlätta landsförfrågningar?

Innan life science-företag bestämmer vilket land en studie ska genomföras i undersöker de bland annat antalet potentiella studiedeltagare, behandlingsriktlinjer i det aktuella landet, samt tillgång till infrastruktur och personal. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården kan tillhandahålla den efterfrågade informationen, och ett snabbt svar ökar chanserna att studien förläggs till landet. Förutom att kliniska studier skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad och patientsäker hälso- och sjukvård, bidrar de även till att nya innovativa behandlingar och metoder snabbare implementeras. Betydelsen av kliniska studier har även uppmärksammats i regeringens nya life science-strategi, som har ett ökat antal företagsinitierade kliniska studier som en av målsättningarna. Den nya tjänsten för landsförfrågningar som vi tagit fram inom utvecklingssatsningen kan förhoppningsvis bidra till fler företagsinitierade kliniska studier i Sverige.

Hur fungerar tjänsten för landsförfrågningar?

Life-science företag och akademiska forskare kan ta del av tjänsten som innebär en ingång för landsförfrågningar riktade till svensk sjukvård. När en förfrågan skickats till någon av noderna inom Kliniska Studier Sverige sker en snabb nationell distribution till ett nätverk av erfarna prövare. För en effektiv process används ett standardiserat frågeformulär som prövarna svarar på. Återkoppling som kommer in till noderna skickas omgående till förfrågaren.

Tjänsten innebär möjlighet att få indikation på genomförbarhet specifikt utifrån nationella behandlingsriktlinjer i Sverige, liksom övergripande feedback på studiedesign.

Dessutom kan det fortsatta arbetet med en studie underlättas genom att tillfrågade prövare har möjlighet att anmäla intresse för studien.

Processen och arbetssättet testades nyligen i en pilotstudie, med mycket gott resultat. Uppsatta tidsramar uppnåddes även om de var ambitiösa i internationell jämförelse.

Hur kan arbetet med studieförfrågningar förenklas ytterligare?

En enkät som genomförts inom utvecklingssatsningen visade på stort intresse för en digital lösning som matchar prövare och kliniker med aktuella studieförfrågningar. Vi kommer att arbeta vidare med detta inom satsningen.

Information och kontakt

Ytterligare information och kontaktuppgifter finns på Kliniska Studier Sverige: Landsförfrågan. Länk till annan webbplats.

Läs mer om: