sv
Ordförklaringar:

Kraftsamling och ökade resurser − inspel till forskningspropositionen

Vetenskapsrådet har besökt utbildningsdepartementet för att presentera rapporten Forskning för framtiden, ett inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

Rapporten innehåller en bred analys av det forskningspolitiska området och ett antal rekommendationer kring vad som behövs för att stärka Sverige som forskningsnation. För life science-området ser Vetenskapsrådet behov av en kraftsamling och föreslår att regeringen genomför följande åtgärder:

  • Stärk life science-kontoret genom utökade resurser och en organisation som effektivt kan samordna åtgärder och satsningar inom life science.
  • Upprätta en nationell överenskommelse mellan staten och hälso- och sjukvårdshuvudmännen om långsiktiga satsningar för att främja infrastruktur och kompetensförsörjning för klinisk forskning.
  • Öka resurserna till kliniska studier med 50 miljoner kronor per år för att skapa förutsättningar för att Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftigt och attrahera både akademiska och företagsinitierade kliniska studier.
  • Uppdra till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket att bidra till nationell statistik genom tillgängliggörande av data inom sina verksamhetsområden.
  • Genomför nödvändiga lagstiftningsåtgärder och besluta om en nationell handlingsplan för nyttjande och lagring av hälsodata och biologiskt material från människor samt tillför resurser för genomförandet av planen.

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning och kliniska studier kommenterar:

− Det behövs en ökning av den nuvarande budgeten som syftar till att, tillsammans med sjukvårdsregionerna, förbättra förutsättningarna att bedriva kliniska studier. För att kunna fortsätta implementera och förvalta resultaten från samarbetet Kliniska Studier Sverige så krävs det mer pengar. Samtidigt berör den föreslagna överenskommelsen en större utmaning – hur kan vi säkerställa att det både finns tid och ekonomiska incitament att delta i forskning parallellt med den kliniska vardagen?

− Det finns också ett tydligt behov av bättre statistik för kliniska studier men idag saknas det långsiktiga förutsättningar för att få fram dataunderlag när vi tar fram rapporter på området. En viktig pusselbit skulle vara om de myndigheter som kliniska forskare söker tillstånd hos, kan bidra med grundläggande information om godkända forskningsprojekt. Det kan exempelvis vara information om var forskningen bedrivs eller hur många forskningspersoner som ska delta i studierna.

Läs Vetenskapsrådets inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.