sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Ulrika Logren har varit projektledare för utvecklingssatsningen Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Satsningen avslutades nyligen och i intervjun nedan berättar hon om vad arbetet resulterat i.

Ulrika Logren

Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser?

Under 2016 genomfördes en kartläggning över kvalitetssystemen som finns i de olika nodorganisationerna och förslag till samverkan kring processer, skrivna rutiner och mallar togs fram. Målet med den implementeringssatsning som nu genomförts under 2018-2019 var att vidareutveckla och implementera ett antal av förslagen för att hjälpa till att effektivisera och bidra till rätt kvalitet vid genomförande av kliniska studier. De mallar och stöddokument som tagits fram ska kunna användas av alla som ser att de är till hjälp om man genomför en klinisk studie.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

Det har utsetts en QA-funktion inom samtliga noder och ett nationellt QA-nätverk har kommit på plats. Vi har tagit fram en uppdragsbeskrivning för nätverket som bland annat beskriver hur det nya QA-nätverket ska arbeta och samverka. Vi har genomfört mer än 20 intervjuer med forskare, kliniker och verksamheter som arbetar med kliniska studier som gett oss grunden till en behovsanalys över vilka mallar och stöddokument som efterfrågas för att underlätta arbetet. Utifrån analysen har, som ett första steg, sex stycken mallar och stöddokument kopplat till läkemedelsstudier tagits fram och är tillgängliga för alla som kan vara hjälpta av dem.

Under arbetets gång har vi redan sett många positiva effektivitetsvinster i samverkan mellan nodernas QA-funktioner. Vi undviker dubbelarbete och vi har sett flera exempel på hur noderna på ett effektivare sätt kunnat sprida information om förändringar som införts under satsningen gång.

Vad händer nu?

Det nationella QA-nätverket är på plats och vi har planerat in två möten under hösten för att bland annat arbeta vidare med att ta fram fler mallar och stöddokument utefter de önskemål och behov som kommit fram. QA-nätverket kommer att samverka med andra organisationer och nätverk för att ta nästa steg och tillsammans hjälpa till att ta fram och förvalta bra nationella mallar och stöddokument och bidra till att sprida kunskap och information. Vi har exempelvis tagit kontakt med Läkemedelsverket och vi kommer att jobba vidare med att tillsammans med dem hitta effektiva samarbetsformer som kan underlätta för alla.

Mallar och stöddokument som hittills tagits fram :

  • Processöversikt för läkemedelsstudier
  • Sponsoransvar-Checklista
  • Prövaransvar-Checklista
  • Innehållsförteckning prövarpärm (ISF)-Mall
  • Innehållsförteckning sponsorpärm (TMF)-Mall
  • Studieprotokoll med hjälptext-Mall

Ta del av mallarna och stöddokumenten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om: