sv
Ordförklaringar:

Vad har hänt efter utvärderingen av universitetssjukvården?

Socialstyrelsen överlämnade sin utvärdering av universitetssjukvården med avseende på strukturer och processer till regeringen i mars 2018. Då lämnade också myndigheten förslag till miniminivåer för universitetssjukvården. Utvärderingen har sin grund i det nationella ALF-avtalet (avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård). I intervjun nedan berättar projektledaren Helena von Knorring, vid Socialstyrelsen, om det fortsatta arbetet.

Helena von Knorring, Socialstyrelsen

Hur gick ALF-utvärderingarna 2018 och vad blev resultatet?

Vi tycker att det gick bra. Vi jobbade med stor transparens och i samverkan med berörda i ALF-regionerna och den nationella styrgruppen för ALF-avtalet kring upplägg och genomförande. Det är viktigt att få del av den kompetens som finns i regionerna och i styrgruppen för att arbetet med utvärderingen och resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi nådde stor respons och engagemang från både de regionala ledningsorganen för ALF och de då 202 universitetssjukvårdsenheterna. Bland annat nådde vi 100 procents svarsfrekvens i våra enkätundersökningar vilket innebar att vi hade bra underlag för utvärderingen. Vi besökte också 34 av universitetssjukvårdsenheterna som bistod i förberedelser och tog emot oss i en fördjupad granskning. Både resultaten av granskningen och förslag till miniminivåer har diskuterats vid regionala möten och i andra sammanhang. Vi har också i våra kontakter med regionerna hört att resultaten av utvärderingen används i det fortsatta utvecklingsarbetet i regionerna och det är ju det allra viktigaste, att utvärderingarna kommer till nytta. Sådant som regionerna önskat är än mer återkoppling till respektive region, vi planerar för en utveckling av det till nästa gång. Vid den utvärdering som genomfördes gavs regional återkoppling framförallt vid de regionala mötena medan vår rapport höll en mer nationell utformning.

Under hösten reste jag runt till ALF-regionerna tillsammans med Jeanette Johansen och Sara Aspengren vid Vetenskapsrådet, för diskussioner om de kommande utvärderingarna och vi har mötts av stort engagemang och bra diskussioner vid dessa möten och fått underlag för vårt fortsatta arbete. Vår samverkan med Vetenskapsrådet fungerar väl och vi har också haft bra hjälp bl.a. genom att ALF-kansliet på VR arrangerat gemensamma möten med regionerna inför utvärderingarna och för uppföljning när utvärderingarna var klara.

Vad arbetar ni med just nu?

För att underlätta för universitetssjukvårdsenheterna inför nästa utvärdering hade vi inför de regionala mötena i höstas utvecklat en ny enkät för universitetssjukvårdsenheterna. Utgångspunkten var de miniminivåer som vi tagit fram. Nu jobbar vi med att ta tillvara deras synpunkter och i dagarna kommer den uppdaterade enkäten även att testas av några stora och mindre universitetssjukvårdsenheter innan vi färdigställer enkäten så att alla i god tid vet vad de förväntas kunna svara på vid nästa utvärdering. Samtidigt arbetar vi med att utifrån inhämtade förslag och synpunkter utveckla utvärderingen i sin helhet, det kommer vi att göra i samråd med den nationella styrgruppen för ALF.

När blir nästa utvärdering?

Det är lite osäkert, vi inväntar ett nytt regeringsuppdrag. Men vi planerar för att vara beredda att starta nästa utvärdering i januari 2021, troligtvis parallellt med Vetenskapsrådets utvärderingar. Det har varit bra för regionerna att få resultaten av utvärderingarna samtidigt.

Relaterat innehåll:

Intervju med Jeanette Johansen på ALF-kansliet om Vetenskapsrådets utvärdering av klinisk forskning vid de regioner och universitet som omfattas av ALF-avtalet.