sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Statistik och uppföljning av kliniska studier

Christian Thörn har varit projektledare för utvecklingssatsningen Statistik och uppföljning av kliniska studier. I intervjun nedan berättar Christian om hur statistikarbetet tillsammans med noderna fortskrider och vad som händer framöver.

karin skoglund projektledare

Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring statistik och uppföljning av kliniska studier?

Det saknas idag bra statistik för de kliniska studier som inte är läkemedelsprövningar och det finns inte heller någon lista eller heltäckande databas över vilka studier som pågår i Sverige just nu. Vetenskapsrådet har också ett återrapporteringskrav till regeringen att visa hur vi arbetar med statistik, analys och uppföljning på det här området.

Från början planerades arbetet som ett projekt där tanken var att skapa statistik om kliniska studier baserat på information från de före detta regionala etikprövningsnämnderna. Detta arbete fick pausas på grund av förseningar i digitaliseringen av etikprövningsansökan och omorganisationen till den nya Etikprövningsmyndigheten. Detta i kombination med att det är sjukvårdsregionerna som har mandat och möjlighet att aktivt följa upp vilka kliniska studier som pågår, har lett fram till att vi nu istället samordnar en arbetsgrupp med representanter från de regionala noderna, som träffas ungefär fyra gånger per år för att arbeta vidare med utmaningarna.

Hur fortsätter arbetet tillsammans med de regionala noderna?

Fokus ligger på att arbeta med uppföljning av de studier som pågår och att försöka öka användningen av de studiedatabaser som finns tillgängliga för sjukvårdsregionerna. Några regioner har exempelvis ett system som heter Researchweb, medan andra använder clinicaltrials.gov i större utsträckning. Det finns inte en enkel lösning som passar alla regioner utan arbetet kommer göras på olika sätt utifrån respektive regions egna förutsättningar. Arbetsgruppen ger också goda möjligheter att lära av varandra.

En annan viktig del blir lokal förankring av arbetet med regionernas FoU-ledningar. Just FoU-ledningarna efterfrågar information och statistik om pågående kliniska studier och behöver bidra till att skapa långsiktiga förändringar för att forskare i större utsträckning ska synliggöra sin pågående forskning.

Vad händer under 2019?

Ambitionen är att noderna inom sina regioner ska arbeta med att följa upp läkemedelsprövningar och medicintekniska studier, samt de studier som Vetenskapsrådet finansierar inom klinisk behandlingsforskning. Nu när den nya Etikprövningsmyndigheten finns på plats (sedan januari 2019) ska det förhoppningsvis också bli lättare att få ut information om vilka kliniska studier som får godkänt att påbörjas i Sverige. Den nya digitala etikprövningsansökan gör att det borde gå att få ut information om exempelvis studiernas tidsramar, beräknat antal patienter och namn på alla huvudmän där studien ska bedrivas, vilket inte har varit praktiskt möjligt tidigare.