sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Samordnade studieförfrågningar

Kristy Delisle Milton är projektledare för utvecklingssatsningen Samordnande studieförfrågningar. Just nu testar projektet en pilot för så kallade landsförfrågningar. I intervjun nedan berättar Kristy mer om detta och om vad som ska hända härnäst.

karin skoglund projektledare

Vad händer inom satsningen Samordnade studieförfrågningar?

Under hösten har vi inom projekt- och styrgrupp arbetat vidare med de förslag till åtgärder som togs fram under våren 2018. Det mest konkreta resultatet syns i form av en pilot för landsförfrågningar. Det framkom tydligt i förstudien hur viktigt det är, för att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt, att Sverige kan besvara den typen av landsförfrågningar som till exempel engelsmännen kan (Early Feedback Form). Det omfattar att utifrån ett nationellt perspektiv kunna besvara ett antal frågor om en klinisk studie skulle vara genomförbar i Sverige. Just nu testas ett formulär och en process för att besvara landsförfrågningar. Det innebär att landsförfrågningar kan skickas till de regionala noderna som i sin tur kontaktar experter som ombeds att svara på ett antal frågor utifrån ett nationellt perspektiv. Utgångspunkten är att frågeställaren ska få en återkoppling inom 24 timmar, en kontakt kring eventuella följdfrågor inom tre arbetsdagar och ett svar tillbaka inom tio arbetsdagar. Piloten påbörjades i november 2018. När piloten (fem landsförfrågningar) är genomförd görs en utvärdering som omfattar både de specifika frågorna och processen.

Vad händer den närmaste tiden?

Under senhösten skickade vi ut en enkät till forskare/prövare i samtliga sex sjukvårdsregioner för att undersöka deras intresse avseende en webbapplikation för digital matchning av potentiellt intresserade prövare och aktuella studieförfrågningar. Den digitala matchningen avser enbart intresse för att ta del av mer information om en aktuell studieförfrågan. Efter att mer information har delgivits sker processen kring formell förfrågan, klinikens svar, tillstånd, avtal etc på samma sätt som i dag. Resultatet av enkäten till forskare/prövare var positivt och under våren kommer en enkät att skickas ut till ett antal företag (läkemedelsföretag och CRO) för att säkerställa att de tänkta användarna ser detta som något som skulle facilitera studieförfrågningsprocessen.

Hur ser tidsplanen ut framöver?

I de förslag till åtgärder som presenterades i maj 2018 specificerades även en tidsplan. Utvecklingssatsningen ligger väl till i relation till den tidsplanen och det som beslutats i projektbeskrivningen. Att ta vidare frågan kring enkäten till företag, samt att vidareutveckla informationen kring den ingång för studieförfrågningar som ligger på webbplatsen kliniskastudier.se är det som ligger närmast i pipeline just nu.

Läs mer om: