sv
Ordförklaringar:

Intervju med Chris Heister om strategisk plan för kliniska studier

Kommittén för kliniska studier har beslutat om en strategisk plan för åren 2018-2019. Chris Heister, ordförande för Kommittén för kliniska studier, berättar mer.

Vad innehåller den strategiska planen?

− Kommittén beslutar om den övergripande inriktningen för Vetenskapsrådets uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier och om de medel som finns tillgängliga. I den strategiska planen pekar vi ut den övergripande inriktning av arbetet och förtydligar vad vi ska bidra till. Vi identifierar en vision, mål och inriktning för arbetet.

Så, hur ser inriktningen av arbetet ut?

− Den verksamhet som kommittén stödjer syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som vi kallar Kliniska Studier Sverige. Det är ett samarbete med de sex sjukvårdsregionerna via så kallade regionala noder. Noderna samarbetar och utbyter och utvecklar kunskap. På det sättet kan regionerna, via noderna, förbättra och utveckla sitt stöd till aktörer som arbetar med kliniska studier. Det ska i sin tur bidra till ökad kvalitet i klinisk forskning och främja att det bedrivs mer forskning.

Vilka är de övergripande målen med arbetet?

− Vi har identifierat tre övergripande mål. Att klinisk forskning i högre grad måste bli en integrerad del i sjukvården och bidra till kunskapsförsörjning. Att kliniska studier måste ha en hög vetenskaplig kvalitet och ge ökad klinisk kunskap och nytta och därmed gynna patienter i Sverige. Det sista målet är att Sverige ska vara ett attraktivt land att förlägga och genomföra kliniska studier i.

Vad blir nästa steg?

− Nästa steg för kommittén är att ta fram en handlingsplan som konkretiserar vårt arbete och förtydligar vad vi ska prioritera kommande år. Den stora merparten av de medel vi förfogar över är dock redan uppbundna, så det handlar inte om några stora summor för nya aktiviteter. 30 miljoner kronor går årligen till de regionala noderna som får fem miljoner vardera i form av ett driftsbidrag. Inom ramen för driftsbidraget ingår till exempel att arbeta med statistik, att utveckla stödet kring studieförfrågningar och att samordna och vidareutveckla regionala processer, funktioner och aktörer i respektive sjukvårdsregion för att skapa en bättre sammanhållen miljö för klinisk forskning. Sedan har vi ytterligare 10 miljoner som vi kommer att använda till utvecklingssatsningar och aktiviteter som bidrar till att lösa gemensamma nationella utmaningar.

Fakta:

Vetenskapsrådet får årligen 50 miljoner kronor till uppdraget att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier. Kommittén förfogar över 40 miljoner kronor. Resterande 10 miljoner används för Vetenskapsrådets arbete med att stödja samarbetet, administration, kommitténs arbete etc.