sv
Ordförklaringar:

Forum Uppsala-Örebro om det pågående arbetet med regional och nationell samordning

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för landstingen Dalarna, Sörmland och Värmland samt regionerna Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Patric Amcoff, nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro, berättar nedan om det pågående arbetet med regional och nationell samordning.

Patric Amcoff, nodföreståndare Forum Uppsala-Örebro

Hur går arbetet med den regionala samordningen inom Forum Uppsala-Örebro?

Forum Uppsala-Örebro fortsätter att utveckla sjukvårdsregional samverkan och etablerandet av en effektiv infrastruktur med våra sju lokala noder (Lokala Nodnätverket, LNN). Verksamheten för Forum Uppsala-Örebro och LNN har genomlysts av en extern granskare med syfte att identifiera flaskhalsar samt områden för verksamhetsförbättring. I uppföljningen av denna genomlysning har Forum Uppsala-Örebros uppdragsgivare, det Regionala Forskningsrådet, beslutat att en gemensam verksamhetsplan ska upprättas för Forum Uppsala-Örebro och Regionala Forskningsrådets forskningsfinansiering för att effektivare koppla ihop de två verksamheterna. Den nya gemensamma verksamhetsplanen är kopplad till den nya sjukvårdsregionala FoU-strategin 2019-24 för en mer långsiktig planering och uppföljning av Forum Uppsala-Örebros verksamhet.

Hur arbetar Forum Uppsala-Örebro med nationell samordning och vad betyder det för verksamheten inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion?

Forum Uppsala Örebro och representanter från de sju lokala noderna har varit mycket aktiva i de nationella utvecklings-, och samverkanssatsningarna och vi deltar i alla nationella arbetsgrupper och projekt. Deltagandet är mycket positivt för våra verksamheter då det bygger kompetens både på lokal såväl som regional nivå samt infrastruktur för nationellt gemensamma aktiviteter. Forum Uppsala-Örebro tillsammans med Uppsala Research Center (UCR) leder utvecklingsprojektet för Randomiserade Registerbaserade Studier (R-RCT) där syftet är en nationell riktlinje för R-RCT.

Hur går arbetet med insamling av data över pågående studier inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion?

Forum Uppsala-Örebro och LNN har utvecklat en process för att via klinik samla in data över pågående kliniska studier. En första rapport har publicerats som behandlar pågående cancerstudier. Detta arbete fortskrider med målsättningen att kunna rapportera uppdaterad information över alla diagnosområden samt förenkla och förbättra processen för insamlingen.

Läs mer om: