sv
Ordförklaringar:

Karolinska Trial Alliance om det pågående arbetet med regional och nationell samordning

Karolinska Trial Alliance är regional nod för Stockholm-Gotland i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Maria Englund, nodföreståndare för Karolinska Trial Alliance, berättar nedan om det pågående arbetet med regional och nationell samordning.

Maria Englund, nodföreståndare - Karloinska Trial Alliance

Hur går arbetet med den regionala samordningen inom Stockholm-Gotland?

Karolinska Trial Alliance (KTA) har fördelen av att vara nod i ett geografiskt relativt samlat område, Stockholm-Gotland. Samtidigt finns väldigt många aktörer från akademi, hälso- och sjukvård och industri som är verksamma inom kliniska studier i Sverige i vår region.

Utifrån detta arbetar KTA med att skapa nya samarbeten och kontaktvägar med olika aktörer inom Life Science industrin, core faciliteter på KI och forskningspersonal och kliniker på sjukhusen. Dessutom koordinerar vi även ett antal nätverk i regionen, t.ex. för forskningssjuksköterskor, FoU-chefer och forskningsenheter. Det gör vi för att skapa en plattform för dialog kring gemensamma frågeställningar inom kliniska studier.

Sammantaget strävar vi efter att tillgängliggöra de strukturer och funktioner som finns i regionen som underlättar för planering och genomförande av kliniska studier. Vi arbetar för att vara en ”One point of contact”. Det innebär att KTA ska finnas tillgängliga vid frågor och/eller uppdrag inom kliniska studier och erbjuda stöd, alternativt hänvisa ärendet vidare till relevant aktör i regionen. Vi tar även emot studieförfrågningar och hjälper till att identifiera intresserade prövare och/eller kliniker till både industrisponsrade och akademiska kliniska studier inom alla terapiområden.

KTA arbetar bland annat med att skriva en rapport för att undersöka hur en Forskningssjuksköterskepool skulle kunna koordineras och fungera. Inom ramen för statistik har KTA även gjort en regional förstudie i syfte att utreda nuläge och behov av statistikinsamling i regionen Stockholm-Gotland. Detta för att kunna ge en rekommendation kring fortsatt arbete med framtagande av en process och eventuellt en databas för inrapportering och uttag av deskriptiv statistik om kliniska studier.

Fortsatt kartläggning av aktörer och identifiering av nya behov kommer att pågå fortlöpande framöver.

Hur arbetar Karolinska Trial Alliance med nationell samordning och vad betyder det för verksamheten inom regionen Stockholm-Gotland?

Som regional nod inom samarbetet Kliniska Studier Sverige arbetar vi med utvecklingssatsningar för att hitta lösningar som går att applicera nationellt och regionalt. Löpande samordning sker även mellan noderna via nodföreståndarmöten och i nätverken för kommunikatörer och jurister, samt i arbetet med Nationell konferens om kliniska studier. Utöver detta har även samarbetet med övriga noder ökat generellt t.ex. inom data-management, avtalsfrågor och Fas I studier.

KTA deltar i och driver även ett antal nätverk nationellt, en del nya och en del existerande sedan flera år tillbaka. Ett nystartat nätverk är till exempel SwedPedMed där fokus ligger på att samverka kring barnstudier i Sverige och genom detta möjliggöra fler kliniska studier. Ett annat nätverk som funnits i flera år är Kliniska studier i primärvården, där fokus är att dela kunskap och erfarenheter kring kliniska studier i primär- och öppenvården.

Ett konkret exempel på nationell samordning är den GCP kurs för chefer som nu sprids nationellt. Under 2017 har Läkemedelsverket och KTA utarbetat ett utbildningspaket om forskningsetik, regelverk och GCP som nu är obligatorisk för chefer inom Stockholms Läns Landsting som en del av åtgärdsprogrammet efter Macchiarini-skandalen. Det visade sig även finnas ett nationellt behov och därför utvecklades ett, av Läkemedelsverket, kvalitetssäkrat kurspaket som övriga noder kan ta del av. För att säkerställa likvärdigt innehåll och kvalitet erbjuds ett ”Train the trainer” koncept. Representanter från noderna utbildas för att sedan kunna vidareförmedla sina kunskaper och utbildningsmaterialet till ytterligare kollegor, som efter överlämning också kan genomföra utbildningar. På så sätt kan vi öka spridningsgraden och säkerställa att fler chefer i sjukvården nås av informationen. Ett liknande koncept kommer att tas fram för den avslutade Utvecklingssatsningen ”Standardiserad avtalsprocess” för att implementera resultatet.

Vad tycker du är viktigt att lyfta inom detta samarbete för att skapa långsiktig hållbarhet?

För att Kliniska Studier Sverige ska bli ett långsiktigt och hållbart samarbete behöver vi arbeta tillsammans och ha en löpande dialog mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.

Vi har nu möjligheten att förbättra förutsättningarna genom att påverka och utveckla processerna kring kliniska studier. Ett exempel är utvecklingssatsningarna där både noderna, Vetenskapsrådet och referensgrupper med representanter från akademi, hälso- och sjukvård och industri deltar.

Dock är det viktigt att dialogen fortsätter efter satsningarnas slut och att vi upprätthåller det vi kommer överens om. Vi måste skapa en konstruktiv och positiv dialog!

Läs mer om: