sv
Ordförklaringar:

Forum Sydost om det pågående arbetet med regional och nationell samordning

Forum Sydost är den sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Charlotta Dabrosin, nodföreståndare för Forum Sydost, berättar nedan om det pågående arbetet med regional och nationell samordning.

Charlotta Dabrosin, Forum Sydost

Hur går arbetet med den regionala samordningen?

De tre landstingen (Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Östergötland) och Linköpings universitet som ingår i Forum Sydost jobbar tätt ihop i ett gott samarbetsklimat. Vi har korta, enkla kontaktvägar och arbetar på lika villkor i hela regionen vilket är mycket positivt.

För att knyta ihop och samordna regionen har vi valt att arbeta i konkreta satsningar. Den ena satsningen är en gemensam funktion för studieförfrågningar och den andra är ett gemensamt nätverk för forskningssjuksköterskor i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Den gemensamma studieförfrågningsfunktionen har fungerat sedan mitten av 2016 och vi har till dags dato hanterat över 60 förfrågningar som gått ut till hela sjukvårdsregionen.

Nätverket för forskningssjuksköterskor har varit, och är, en mycket uppskattad satsning som vi arbetar med på både lokal och regional nivå. Programmen till de regionala nätverksträffarna skapas efter önskemål från forskningssjuksköterskorna i regionen. Uppdateringar och nyheter inom det kliniska prövningsområdet presenteras även, och plats ges för möjlighet att utbyta erfarenheter som gör det lättare att hitta lösningar i det dagliga arbetet. De regionala nätverksträffarna är välbesökta och planeras årligen. Vi tror att den regionala samordningen bidrar till att Sydöstra sjukvårdsregionen blir mer attraktiv att jobba i för forskningssjuksköterskor.

Flera andra nätverk har också skapats i Sydöstra sjukvårdsregionen; prövningsekonomerna har ett utbyte för att få till stånd ett gemensamt arbetssätt vad gäller budgetprocess och kontraktsprocess, statistikerna har ett utbyte och jurister från sjukvård och universitet träffas i gemensamma frågor. Vi har också nyrekryterat dedikerade personer med särskilt ansvar för samordning på både lokal, regional och nationell nivå. Vi tror att detta ytterligare kommer att förstärka sammanhållningen i regionen samtidigt som det blir ett tillskott i den nationella samverkan.

Hur arbetar Forum Sydost med nationell samordning och vad betyder det för verksamheten inom Sydöstra sjukvårdsregionen?

Vi arbetar med nationell samordning då vi medverkar i och leder fler(a) nationella utvecklingssatsningar. Resultaten av dessa nationella satsningar kommer ju även vår sjukvårdsregion tillgodo. Det är för tidigt att avgöra om det i sin tur har ökat antalet och/eller kvalitén av kliniska studier i regionen. Arbetet har dock betytt att dessa frågor nu mer aktivt finns med på agendan i sjukvårdsledningarna. Det är mycket positivt och kommer troligen i förlängningen att underlätta för kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vilka behov ser ni i Forum Sydost som viktiga att tillgodose för att fler kliniska studier ska kunna genomföras?

En viktig strategisk satsning i vår nod är att tillgodose att chefer, läkare och sjuksköterskor som arbetar med klinisk forskning har den kompetens inom bland annat Good Clinical Practice (GCP) som krävs för att bedriva kliniska studier av varierande slag. Vi ser en ökad efterfrågan på utbildning och har därför utökat utbudet av kurser i bland annat klinisk prövning och GCP. Utbildning för verksamhetschefer har inletts och till hösten kommer forskningssjuksköterskor i regionen att kunna söka en tre dagar lång fördjupningskurs med fokus på det praktiska arbetet i klinisk prövning. Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan forskningssjuksköterskor i vår region och Läkemedelsindustriföreningen. Vi hoppas att denna satsning ska underlätta för aktörer som önskar genomföra kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Läs mer om: