sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Samordnade studieförfrågningar

Inom ramen för satsningen Samordnade studieförfrågningar genomfördes under 2017 en förstudie. Nu finns resultatet att tillgå i en sammanfattande förstudierapport.

Syftet med förstudien var att kartlägga behov av och förutsättningar för en nationell process för studieförfrågningar, vilken möter de utmaningar som har identifierats i Sverige. Resultatet, som finns att läsa om i förstudierapporten, baseras på ett 70-tal intervjuer med noder, företag och kliniker.

I förstudien beskrivs processen för studieförfrågningar i dag, både ur ett företagsperspektiv och ett nodperspektiv. Likaså presenteras intervjupersonernas syn på utmaningar och åtgärdsförslag. Förstudien landar i ett antal förslag till åtgärder.

Relaterat material:

Sammanfattning av förstudierapporten Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om: