sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Standardiserad avtalsprocess

Harriet Udd har varit projektledare för utvecklingssatsningen Standardiserad avtalsprocess. Satsningen har nyligen avslutats och i intervjun nedan berättar Harriet om resultatet och vad som ska hända härnäst.

Ulrika Logren

Varför har vi haft en satsning kring en standardiserad avtalsprocess?

Vid genomförandet av alla typer av kliniska studier är avtalsprocessen en central fråga vad gäller förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter. Avtalsprocessen har under senare år blivit mer komplicerad då fler parter är involverade och en allt större andel är utländska. Vi har också högre regulatoriska krav, ökade krav på snabbare avtalsprocesser samt en större medvetenhet vad gäller kostnadseffektivitet och kostnadstäckning. Detta sammantaget skapar en situation där avtalsprocessen ofta blir väldigt utdragen och riskerar att försena studiestarten. Alla involverade parter behöver en ökad förståelse för processer hos varandra och särskilt forskare/kliniker behöver stöd i form av praktiska verktyg för att underlätta och snabba upp avtalsprocessen.

Syftet med utvecklingssatsningen var att visualisera en avtalsprocess som en del i att underlätta och förkorta processen för forskare, klinik och industri.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

Resultatet av projektet är en visuell standardiserad avtalsprocess med milstolpar, som är kopplad till olika verktyg som kan vara användbara i de olika delarna av processen. Andra mervärden och positiva erfarenheter från projektet är den kunskapsöverföring som skett mellan noderna genom deltagande i projektgruppen. Det täta samarbetet har medfört att man kan hjälpa varandra även i andra frågor. Utöver detta har de möten med referensgruppen som bestod av alla involverade parter (Lif, AsCRO, hälso- och sjukvård och akademi) också varit mycket värdefulla, då parterna har kunnat sitta ner i långa samtal för att förstå varandras process, behov och begränsningar.

Vad händer nu?

Nu kommer vi att påbörja arbetet med att sprida projektets resultat nationellt, genom att träna minst två personer per regional nod som sedan kan sprida kunskapen vidare på det sätt som respektive nod och sjukvårdsregion finner lämpligt.

Läs mer om: