sv
Ordförklaringar:

Intervju med Jeanette Johansen på ALF-kansliet

Jeanette Johansen är ansvarig för ALF-kansliet och arbetar bland annat med att samordna kontakterna kring ALF-uppdraget och de utvärderingar som ska genomföras under året. I intervjun nedan kan du läsa mer om Jeanettes engagemang och uppdraget.

Jeanette Johansson personporträtt

Vem är du och vilken roll har du på Vetenskapsrådet?

Sedan februari 2017 är jag formellt ansvarig för ALF-kansliet. ALF (avtal om läkarutbildning och forskning) är ett avtal om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården som slutits mellan staten och vissa landsting.

Närmast kommer jag från Universitetskanslersämbetet där jag jobbade som utredare och projektledare för arbetet med att vidareutveckla och implementera det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Innan dess forskade jag om ätstörningar på Karolinska Institutet där jag också var studierektor för forskarutbildningen på institutionen för molekylär medicin och kirurgi och kursansvarig forskarhandledarutbildningen.

I rollen som ansvarig för ALF-kansliet ingår att ge administrativt stöd till den nationella styrgruppen för ALF samt samordna kontakterna kring Vetenskapsrådets uppdrag kring ALF och de utvärderingar som ska genomföras under året. Jag samverkar också med Socialstyrelsen som har i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården i de landsting som omfattas av ALF-avtalet.

Vad innebär ALF-uppdraget?

ALF-avtalet reglerar bland annat ersättningen som landstingen får av staten för sin medverkan i läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Regionala avtal reglerar hur ersättningen fördelas mellan landsting och universitet.

Från och med 2019 ska tjugo procent av ALF-ersättningen fördelas baserat på resultatet av en utvärdering av kvaliteten på den kliniska forskningen. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att göra utvärderingen och Utbildningsdepartementet hanterar själva resursfördelningen. Huvudsyftet med att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet är att identifiera och visa på landsting som utmärker sig nationellt och som kan fungera som goda exempel.

Vad händer härnäst?

Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens utvärderingar pågår just nu. Sista mars 2018 ska utvärderingarnas resultat rapporteras till regeringen. I mitten av maj ordnas ett dialogmöte mellan de landsting och universitet som omfattas av utvärderingarna och då ska vi diskutera hur processen kan förbättras till 2021 när nästa omgång av utvärderingar ska göras. Baserat på dialogmötet, insamlade synpunkter och erfarenheter tas ett justerat förslag på utvärderingsprocess fram.

ALF-kansliet ska dessutom etablera långsiktiga arbetssätt och former för insamling och redovisning av uppföljningsstatistik samt bygga en webbportal för information till sektorn. Syftet är bland annat att ge en övergripande bild av den kliniska forskningen och bidra till lärande och utveckling.