sv
Ordförklaringar:

Vad händer i projektet: Statistik och uppföljning av kliniska studier

Behovskartläggningen är klar och projektet går in i ett aktivt skede där den tekniska utvecklingen påbörjas. Christian Thörn är projektledare på Enheten för kliniska studier och leder en utvecklingssatsning kring statistik och uppföljning av kliniska studier. I intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst.

Christian Thörn, projektledar

Varför har vi en utvecklingssatsning kring statistik och uppföljning av kliniska studier inom ramen för Kliniska Studier Sverige?

I Vetenskapsrådets uppdrag från regeringen finns ett krav på att rapportera hur vi arbetar med statistik och uppföljning av kliniska studier och vår kartläggning visar att det finns ett stort behov av att få tillgång till statistik över utvecklingen för kliniska studier i Sverige. Varje år godkänner etikprövningsnämnderna ungefär 2500 kliniska studier, men majoriteten av dessa studier följs inte aktivt upp och det är svårt att få överblick.

Vad har hänt sedan projektet startade?

För att få en bild av vilken typ av information som behöver samlas in startade projektet med en kartläggning kring just behoven av tillgång till statistik. Utifrån behoven har ett förslag tagits fram kring vilka tekniska strukturer som måste finnas på plats för att kunna upprätta en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

Vad händer i projektet den närmsta tiden?

Projektet går nu in i ett mer aktivt skede där många personer kommer vara involverade. Det finns en teknisk projektledare på plats för att leda den tekniska utvecklingen och samtidigt påbörjas arbetet med att tillsammans med de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige införa rutiner för hur studier kan följas upp.

Läs mer om: