sv
Ordförklaringar:

Vad händer i projektet: Samordnade studieförfrågningar

Nu kartläggs processen för studieförfrågningar, vilket ska resultera i en ny modell för samordning av studieförfrågningar. Jenny Skogsberg är projektledare på Enheten för kliniska studier och leder en utvecklingssatsning kring feasibility. I intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst.

Jenny Skogsberg, projektledare

Varför har vi ett projekt kring feasibility inom ramen för Kliniska Studier Sverige?

I uppdraget som Vetenskapsrådet fått av regeringen ingår att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och vi har tagit emot en förfrågan om möjligheten att öka Sveriges förmåga att ge snabba och koordinerade svar på studieförfrågningar.

Detta skulle kunna bli möjligt genom ökad samverkan mellan alla sjukvårdsregioner via de regionala noderna. Om beslutsfattare och forskare inom vård, akademi och industri förses med korrekt information kring svenska klinikers möjligheter att bidra med studiedeltagare till en specifik studie vid en viss tidpunkt, ökar möjligheten att studien förläggs till svenska kliniker. Liknande initiativ i andra länder har visat sig stärka konkurrenskraften och attrahera fler kliniska studier till landet.

Vad har hänt sedan projektet startade?

Vi har satt ihop en styrgrupp bestående av företrädare för läkemedelsindustrin, kontraktsforskningsorganisationerna (CRO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kliniska Studier Sveriges regionala noder. Styrgruppen har diskuterat projektets uppdrag och målsättning.

Vad händer i projektet den närmsta tiden?

Just nu pågår en förstudie där den nuvarande processen för studieförfrågningar i Sverige kartläggs och olika intressenters behov av en förbättrad process dokumenteras. Förstudien kommer resultera i ett förslag på en ny modell för samordning av studieförfrågningar.

Parallellt bildas en projektgrupp med sakkunniga inom feasibility från de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige. Under projektet hämtas synpunkter in från referensgrupper med representanter för kliniker, läkemedelsföretag och CRO.

Läs mer om: