sv
Ordförklaringar:

Intervju med Charlotta Dabrosin

Charlotta Dabrosin är nodföreståndare för Forum Sydost - därmed är hon en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hennes engagemang.

Charlotta Dabrosin

Vem är du?

Jag heter Charlotta Dabrosin och är nodföreståndare för Forum Sydost. Jag är professor i Onkologi vid Linköpings Universitet och överläkare vid onkologiska kliniken Region Östergötland. Jag har i över två decennier arbetat med klinisk translationell forskning (överbryggande forskning mellan ett sjukdomstillstånd och laboratoriet).

Hur ser nodorganisationen ut för Forum Sydost?

Forum Sydost är en gemensam forskningsstödjande infrastruktur för Landstinget i Kalmar, Region Jönköpings län och Region Östergötland. Vi finns representerade i alla sjukvårdsområden genom FoU-enheten (forskning och utveckling) i Kalmar, Futurum i Jönköping och Forum Östergötland i Linköping . Vi har som uppdrag att samordna och stärka infrastrukturen för klinisk forskning inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Forum Sydost är inte en enskild organisation utan ett samarbete och en plattform för klinisk och translationell forskning inom sjukvårdsregionen samt för akademi och industri.

Varför är det här noduppdraget viktigt?

Bättre stöd och samordning förbättrar kvalitén på kliniska studier i Sverige och kommer därför patienterna till nytta snabbare. Bra klinisk forskning stärker dagens sjukvård och är en förutsättning för hög kvalité på vården för morgondagens patienter.

Om vi förbättrar den forskning vi gör idag med bättre studiedesign och med utökade samarbeten inom landet förbättrar det inte bara för patienterna utan stärker också Sveriges möjligheter att konkurrera internationellt. Att vi nu har en plattform för samarbete ökar inte bara möjligheterna för bättre kliniska studier, vi lär också av varandra så att till exempel våra processer kan förbättras både lokalt och nationellt.

Vad är på gång i din region?

Vi fortsätter arbetet med att kommunicera och förankra Forum Sydosts uppdrag i Sydöstra Sjukvårdsregionen. Det är ett centralt arbete för att göra verksamheten känd för alla aktörer inom området i regionen.

Ett annat fokus är att förstärka samarbetet inom sjukvårdsregionen och det gör vi strategiskt genom att arbeta med forskningssjuksköterskenätverk och en gemensam studieförfrågningsfunktion (feasibility). Alla studieförfrågningar sprids nu i hela regionen genom att vi har kontaktpunkter inom alla tre sjukvårdshuvudmännen.

Vi leder också det nationella nodprojektet ”stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik”. Syftet med studien är att ge en bättre bild av vad behoven är gällande stöd och utbildning vid genomförandet av kliniska studier på medicintekniska produkter samt ge förslag till hur dessa tillgodoses. Vi har en stark tradition av hög kvalité av medicinteknisk utveckling framför allt vid Linköpings universitet och vi arbetar nu med att ytterligare förstärka denna profil och att stödja kliniska studier av medicintekniska produkter.

Vi har ett nära samarbete med Test och Innovation inom Region Östergötland. Vi arbetar även med att öka samverkan med andra stödjande insatser i regionen så som Registercentrum Sydost, Regionalt Cancercentrum Sydost och Regionalt Biobankscentrum.

Vi har också under våren 2016 etablerat en ny forskningsenhet i Linköping med sex sängplatser och utrymme för provtagning samt tillgång till forskningssjuksköterska. Det ger kliniker med platsbrist och avsaknad av forskningssköterska möjligheter att genomföra både akademiska och industrisponsrade studier som annars inte varit möjliga.

För mer information om Forum Sydost och vår struktur samt vilket stöd vi kan erbjuda