sv
Ordförklaringar:

Studiebesök på den nationella enheten för medicinsk forskning i England

Som en del i arbetet med att stötta utvecklingen av Kliniska Studier Sverige har Englands modell identifierats som intressant att titta närmare på. En tjänst som har lyfts upp som framgångsrik är deras arbete med studieförfrågningar (feasability) liksom hur de arbetar med expertnätverk.

Marika Hellqvist Greberg och Jenny Skogsberg, projektledare på Enheten för kliniska studier, gjorde ett studiebesök i England för att titta närmare på den nationella enheten som sitter i Leeds. De besökte också Sheffield för att se hur en av landets 15 regionala noderna arbetar.

- Vi möttes av ett mycket gediget program där vi fick möjlighet att diskutera och ställa mängder med frågor om hur de har byggt det nationella systemet och vad som har varit utmaningar och framgångsfaktorer, kommenterar Jenny.

De viktigaste lärdomarna från besöket

Systemets samordning:

 • Det tar tid att bygga strukturer. I detta fall har det tagit mer än tio år. Kort fakta och beskrivning om hur Storbritannien är organiserad NHS: National Health Service är den samlande myndigheten som finansierar hälso- och sjukvård i hela Storbritannien. Man är organiserade under Departement of Health. I NHS England är 1,2 miljoner personer anställda och man har 54,2 miljoner patienter. Sjukvården är i princip gratis. NHS har mängder med uppdrag under sitt tak som i princip är fördelade på ett flertal myndigheter i Sverige.NHS Trusts: De flesta sjukhus i Storbritannien är s.k. NHS Foundation Trusts. Det innebär att de är egna juridiska enheter med styrelser och egen budget. De har dock som uppdrag att leverera hälso- och sjukvård enligt riktlinjer från NHS och följs upp av NHS improvement.NIHR: National Institute for Health Research, stödjer forskning från “bench to bedside”. Denna organisation ansvarar för allt som rör medicinsk forskning som på något sätt innefattar NHS uppdrag. Man jobbar med fyra delar:
 • Infrastruktur – här ingår CRN Clinical Research Network och Clinical Research Facilities
  • Faculty – här finns stöd för den enskilda forskaren att kunna vara forskare
  • Research – Forskningsfinansiering av olika slag
  • Systems – system för att samla in och tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsdata
 • Det har gjorts grundliga analyser varför England fick färre prövningar till sig, där en viktig anledning visade sig vara dålig rekrytering av patienter till studier. Insatserna har därför fokuserats på det.
 • England har satsat stora pengar på att bygga upp infrastrukturen och det är många som arbetar och bidrar i den.
 • Infrastrukturen är samordnad med forskningsfinansieringen; det är närapå ett krav att använda CRN- strukturen (Clinical Research Network) om man har forskningsmedel från vissa finansiärer.
 • Systemet är uppbyggt av 15 regionala kluster som i sin tur samordnar ett nätverk av kliniker och forskningsinfrastruktur.
 • De ger regionala nätverk (CRN, Clinical Research Network) finansiering för att leverera ett antal tjänster, både mot det nationella systemet och mot det regionala nätverket. Nivån av finansieringen är också beroende av hur man rekryterar till studier liksom befolkningsunderlaget i regionen.
 • De har satt upp tydliga mätetal som följs upp och samlas in med hjälp av industrin. Resultatet rapporteras öppet.

Konkreta verktyg:

 • De har tagit fram avtalsmallar som används av alla ”NHS Trusts” (National Health Service) och de större bolagen. Det var en lång process att ta fram dessa, men när de nu är på plats så används de och förenklar och snabbar på uppstart av studier.
 • De har även tagit fram en beräkningsmall för att beräkna de kostnader som uppkommer för att genomföra studier. Mallen är på detaljnivå och tar även hänsyn till vart man placerar sin studie då olika ”Trusts” kan ha skilda kostnader i form av lokaler etc.
 • Uppbyggnad av expertnätverk har varit viktig och det finns nu 30 stycken som är samlade i sex kluster. Dessa nätverk bidrar i ett flertal processer, till exempel studieförfrågningar (feasability).
 • Forskningssjuksköterskor får stöd genom regionala nätverk och nationell samordning. För att undvika att en studie försenas till följd av bemanningsproblem har de skapat lokala nätverk där forskningssjuksköterskor tillfälligt kan byta forskningsprojekt.
 • Man har arbetat aktivt med utbildningar, framförallt GCP (Good Clinical Practice). Dessa är godkända enligt Transcelerate (en internationell ideell organisation med ledande läkemedels- och branschorganisationer som deltar. Organisationen har i uppdrag att genom samarbete utveckla och underlätta genomförandet av lösningar för gemensamma standarder inom kliniska studier) och finns både som klassrumsutbildning och som webbaserad variant. Man förespråkar klassrumsutbildningen då den ger mer aktivt arbete och bidrar till bra diskussioner. CRN i Leeds har också gjort en MOOC (Massive Open Online Course) tillsammans med University of Leeds om varför forskning är viktig för att utveckla hälso- och sjukvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Den starka känsla vi lämnade England med är att vi är på rätt väg inom Kliniska Studier Sverige. England har ett mycket generöst förhållningssätt till oss och erbjöd fortsatt samverkan. De delar gärna med sig av stöd, råd och praktiska lösningar i form av tex mallar. Detta ska vi nyttja och ta vara på, i kombination med ett gott samarbete mellan aktörerna i Sverige. Då kan vi åstadkomma mycket, kommenterar Marika.