sv
Ordförklaringar:

Intervju med Anna Ramnemark

Anna Ramnemark är nodföreståndare för Forum Norr - därmed är hon en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hennes engagemang.

Anna Ramnemark

Vem är du?

Jag heter Anna Ramnemark och är medicine doktor i geriatrik (äldresjukvård) och specialistläkare inom invärtesmedicin. Jag har arbetat med stöd till klinisk forskning sedan 2004, och sedan 2013 med det som senare kom att bli Forum Norr.

Hur ser nodorganisationen ut för Forum Norr?

Forum Norr är en gemensam forskningsinfrastruktur för de fyra norrlandstingen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen med regionala forskningscentrum i alla landsting.

När Forum Norr startade var det med målet att tillgängliggöra forskning för större delar av befolkningen samt att bygga ut prövningsenheter och kompetens i hela regionen. Grunden för Forum Norr är samverkan mellan regionens FoU-organisationer (forskning och utveckling) och Regionalt cancercentrum Norr, Biobanken Norr, Registercentrum Norr tillsammans med Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

Ungefär 30 personer, allt från forskningssjuksköterskor och koordinatorer till statistiker och kommunikatörer, arbetar dagligen med nodspecifika studier. Men eftersom Forum Norr inte är en enskild organisation utan en plattform för samverkan är sammanlagda antalet involverade personer långt fler.

Varför är detta uppdrag viktigt?

För det första handlar det om en jämlikhetsaspekt, att alla invånare ska ha rätt dels till att bidra till utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar och dels att få tillgång till de senaste behandlingarna. Genom våra regionala forskningscentrum försöker vi göra detta möjligt för en större del av befolkningen i norra sjukvårdsregionen.

Att vi når ut till en stor del av befolkningen från fler håll runt om i landet är också viktigt ur ett nationellt perspektiv. Att nå en större befolkningsmängd, och ett mer representativt urval än bara de patienter och personer som är samlade kring universitetssjukhusen, gör Sverige mer konkurrenskraftigt när det gäller internationella läkemedelsstudier och andra forskningssamarbeten

En annan anledning till att det är viktigt är att det finns väldigt mycket högkvalitativt stöd och infrastruktur till forskare – men forskarna hittar inte dit. Det har varit svårt att veta vilket stöd som finns och var man ska leta när både landstingen, universiteten och andra aktörer erbjuder tjänster som stöd till forskare. I och med Forum Norr kan vi samla alla tjänster i en plattform med en ingång, samtidigt som verksamheterna finns tillgängliga under olika huvudmän, i olika delar av organisationerna och i hela regionen.

För oss som arbetar inom Forum Norr så är det nationella uppdraget även positivt eftersom det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Man blir inspirerad av varandra och vi kan arbeta tillsammans mot målet att kunna erbjuda hela Sveriges befolkning möjlighet att delta i kliniska studier.

Vad är på gång i din region?

Tack vare stödet från Vetenskapsrådet har vi haft möjlighet att utöka vår bemanning över hela regionen och även vår tjänstekatalog. Vi tycker det är viktigt att kommunicera ut till alla strukturer i norra sjukvårdsregionen att vi bidrar till samverkan och att möjligheten att få hjälp med kliniska studier finns, så kommunikation är en viktig del av vårt nuvarande arbete. Vi har nu kommit till den punkt i utvecklingen av noden då verksamheten blivit mer känd och etablerad, vilket lett till ökad efterfrågan som vi vill kunna möta. Idag finns bland mycket annat monitoreringskunnig personal i hela regionen, och fler ska utbildas. Flera multicenterstudier rullar i regionen.

Vi jobbar hela tiden aktivt för att öka samverkan i regionen. Bland annat har vi regelbundna månadsmöten med Registercentrum Norr och Regionalt Cancercentrum Norr, och har även inrättat ett råd för biobanksfrågor för att underlätta samverkan kring och forskning med biobanks- och register. Allt för att vi ska lyckas med vårt mål: att vara en ingång för forskare och företag till forskningspersoner och patienter från hela Norrland.

För mer information om Forum Norr och vår struktur samt vilket stöd vi kan erbjuda.