sv
Ordförklaringar:

Intervju med Patric Amcoff

2018-08-22

Patric Amcoff är nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro - därmed är han en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hans engagemang.

Vem är du?

Patric Amcoff, jag är nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro sedan ett år. Jag är disputerad forskare med bakgrund i toxikologi (kemikaliers giftverkan) och patologi (om sjukdomar och hur de diagnostiseras) och har jobbat internationellt de senaste 15 åren. Jag kommer närmast från en FoU-direktörstjänst i Bryssel men var innan dess verksam med FoU (forskning och utveckling) och regulatoriska frågor inom Europakommissionen och OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Hur ser nodorganisationen ut för
Forum Uppsala-Örebro?

Vi är en stor sjukvårdsregion som består av sju landsting/regioner: Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland. Det är det Regionala Forskningsrådet (som ligger under regionens politiska samverkansnämnd) som har uppdragsansvar för Forum Uppsala-Örebro medan Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Landstinget i Uppsala Län har arbetsgivaransvaret. Forum Uppsala-Örebro är en separat enhet placerad på UCR.

Varför är detta uppdrag viktigt?

Genom att vi utvecklar och förstärker samverkan mellan alla intressenter involverade i kliniska studier förbättras förutsättningarna för genomförandet av kliniska studier och vi kan genom det erbjuda patienter i regionen den bästa möjliga vård. I och med att regionen består av sju lokala aktörer och de lokala förutsättningarna att bedriva kliniska studier skiljer sig något är etablerandet av den regionala noden viktigt för att åskådliggöra och lyfta fram områden för fördjupad och utökad samverkan inom regionen. Dessutom är Kliniska Studier Sveriges roll en viktig förutsättning för framgång när det gäller samordning av nationella initiativ och utveckling av gemensamma processer och riktlinjer för alla regionala noder.

Vad är på gång i din region?

Forum Uppsala-Örebro är en ny organisation så fokus under 2016 kommer att vara att definiera behov och etablera en operativ verksamhet och infrastruktur.

Vi har många typer av aktiviteter av mycket hög nationell och internationell klass inom regionen och det finns redan många expertgrupper och nätverk etablerade. Målsättningen är att involvera befintliga relevanta nätverk och aktiviteter såsom t ex Regionalt Biobankscentrum (RBC) och Regionalt Cancercentrum (RCC) i den regionala nodens infrastruktur. Syftet är att öka transparensen och främja en samsyn bland alla aktörer på hur vi kan samverka för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier i regionen. En viktig komponent för effektiv samverkan är den lokala förankringen. Här har det s k Lokala Nodnätverket en mycket viktig roll att fylla. I detta nätverk har en samordnare från varje region/landsting ansvar för den lokala organisationen och infrastrukturen i frågor som studieförfrågningar (feasibilities), rådgivning och utbildningar mm. Det finns en gemensam regional tjänstekatalog där de flesta typer av tjänster inom kliniska studier kan rekvireras och där även specialiserade rådgivningstjänster inom t ex statistik och randomiserade registerbaserade studier (RRCT) kan tillhandahållas. Inom kort kommer även en Samrådsgrupp med regionala representanter från akademi, industri och hälso- och sjukvården att etableras för att träffas och diskutera gemensamma frågeställningar och möjligheter till fördjupade samarbeten.

För mer information om Forum Uppsala-Örebro och vår struktur samt vilket stöd vi kan erbjuda