sv
Ordförklaringar:

Nationell samordning av kliniska studier

Vetenskapsrådet stödjer och utvecklar förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. En viktig del i arbetet är Kliniska Studier Sverige, där hälso- och sjukvårdsregionerna samarbetar.

Vetenskapsrådet har i uppgift från regeringen att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Som en del i att genomföra uppgiften har Vetenskapsrådet etablerat samarbetet Kliniska Studier Sverige, där Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner samarbetar via utsedda regionala noder.

Kliniska Studier Sverige och de regionala noderna

Kommittén för kliniska studier

Kommittén för kliniska studier beslutar om den övergripande inriktningen och om fördelning av de medel som tilldelats Vetenskapsrådet för arbetet med att stödja och utveckla kliniska studier i Sverige. I kommittén sitter 13 ledamöter från akademin, landsting och regioner och relevanta branschorganisationer.

På uppdrag från regeringen har myndigheten gjort en översyn och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas. Till följd av denna översyn finns i nuläget inga utsedda ledamöter. Läs mer om översynen och ta del av utredningenlänk till annan webbplats.

Huvudsekreterare för kommittén

Vid Vetenskapsrådet finns huvudsekreterare, med hög vetenskaplig kompetens, som är knutna till myndighetens kommittéer. Huvudsekreterare för Kommittén för kliniska studier är Madeleine Durbeej-Hjalt. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp och har vetenskapligt ansvar för kommitténs verksamhet.

Enheten för kliniska studier

Genom Enheten för kliniska studier arbetar Vetenskapsrådet med att stödja och utveckla samarbetet med och mellan noderna inom Kliniska Studier Sverige, till exempel genom att sammankalla och delta vid regelbundna möten med nodföreståndare och regionala samordnare. Genom att främja möjligheterna för noderna att lära av varandra och hitta lösningar på gemensamma utmaningar stärks förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige.

Vetenskapsrådet handlägger och följer upp medel, verksamhet och resultat kopplat till de finansiella stöd som noderna får i form av driftsbidrag och nationella utvecklingssatsningar.

Vetenskapsrådet driver också arbete inom statistik, samordnade studieförfrågningar (feasibility) och ansvarar för webbplatsen kliniskastudier.se. Juridiska och kommunikativa möjligheter och utmaningar diskuteras i kompetensnätverk med representanter från de regionala noderna. Vetenskapsrådet har också löpande kontakter med andra myndigheter och organisationer med koppling till kliniska studier ‒ nationellt och internationellt.

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som finansierar forskning och forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

www.vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster