sv
Ordförklaringar:

Fas 1-enheter i Sverige

Lästid 4 min

Den första fasen i ett kliniskt prövningsprogram för läkemedel kallas fas 1. Om det är första gången man ger ett nytt läkemedel till människa benämns studien First-in-Human-prövning.

Ett prövningsställe som utför First-in-Human-studier ska vara ändamålsenligt när det gäller lokalernas utformning, personalens kompetens och interna rutiner för säkerhetsövervakning och akutvård. Detta bedöms vanligtvis vid en inspektion av Läkemedelsverket. Syftet med inspektionen är att säkerställa att:

  • studiedeltagarnas rättigheter, säkerhet och välbefinnande tillgodoses
  • prövaren och övrig personal har kvalifikationer och erfarenhet av att utföra kliniska läkemedelsstudier i tidig fas samt utbildning i GCP och intensivvård
  • lokalerna är lämpliga och att det finns tillgång till intensivvård
  • det finns rutiner och att man har vidtagit åtgärder för att minimera riskerna vid First-in-Human-studier.

Om en enskild First-in-human-prövning ska utföras på en klinik sker inspektionen under eller i nära anslutning till att man ansöker om tillstånd från Läkemedelsverket. Inspektörerna bedömer om prövningsstället är lämpat för att genomföra den aktuella First-in-Human-studien i enlighet med gällande regelverk.

Prövningsställen som återkommande utför First-in-Human-studier kan efter systeminspektion bedömas vara lämpliga för genomförande av First-in-Human-studier enligt gällande regelverk, och de inspekteras då regelbundet.

Fas 1-enheter kan, förutom att genomföra läkemedelsstudier, även genomföra studier med till exempel medicintekniska produkter eller livsmedel.