sv
Ordförklaringar:

Det svenska sjukvårdssystemet

Lästid 4 min

I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Tre administrativa nivåer

Det svenska sjukvårdssystemet är indelat i tre administrativa nivåer som alla styrs av demokratiskt valda politiker:

  • staten
  • regioner
  • kommuner

Staten

Statens roll är att etablera principer och riktlinjer och fastställa den övergripande politiska agendan för svensk hälso- och sjukvård. Detta sker genom lagar och förordningar eller genom överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Aktuella överenskommelser gäller till exempel inom områden som kortare väntetider i cancervården, förlossningsvård och kvinnors hälsa, läkemedelsförmåner och stöd till nationella kvalitetsregister.

Socialdepartementet ansvarar för att uppfylla riksdagens och regeringens mål inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Dessutom ansvarar socialdepartementet för beredning av den del av statens budget som rör bland annat folkhälsa och sjukvård. Under socialdepartementet finns ett antal myndigheter som fungerar som stöd för departementets verksamhet, däribland Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Inspektionen för vård och omsorg, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Överenskommelser mellan SKR och regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Sveriges 21 regioner ansvarar för att organisera hälso- och sjukvården så att alla medborgare har tillgång till god vård. Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, och kallas därför också för region.

Regionerna styrs av politiker som länets invånare väljer. Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar befolkningen och tar beslut i regionernas viktigaste frågor samt utser en regionstyrelse. Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom regionen, och ansvarar för regionens ekonomi. Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen och som innebär att alla regioner kan anpassa sin verksamhet till de regionala förutsättningarna. Samtidigt måste regionerna följa de ramar som riksdag och regering bestämt. Förutom speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen styrs regionernas verksamhet av kommunallagen (1991:900).

Regionena har eget ansvar för den interna kontrollen av sin verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar sedan 2013 för tillsyn inom hälso- och sjukvården. IVO:s tillsyn gäller både verksamheter och hälso- och sjukvårdspersonal.

SKR:s lista över regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för vård av äldre, vård för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, stöd och service till personer som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård samt för skolhälsovården. Det finns 290 svenska kommuner.

Precis som regioner styrs kommunerna av politiker som valts av medborgarna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi, och utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och ansvarar för ekonomin.

Kommunernas verksamhet styrs av kommunallagen och kommunerna har, på samma sätt som regioner, kommunalt självstyre. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en politiskt styrd organisation som representerar Sveriges alla kommuner och regioner. Föreningen är Sveriges största arbetsgivarorganisation.

SKR:s uppgifter är bland annat att:

  • stödja och bidra till att utveckla kommunernas och regionernas verksamhet
  • fungera som nätverk för kunskapsutbyte och samordning
  • göra regionala jämförelser av kvalitet och effektivitet
  • intressebevaka och belysa förändringar i omvärlden

Vårdkedjan

Primärvård

Basen i den svenska hälso- och sjukvården är primärvården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen definieras primärvård som hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Primärvården består av över 1000 vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar och andra husläkar- och familjeläkarmottagningar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är regionerna skyldiga att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller de av regionen beslutade kraven i vårdvalssystemen har rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning.

På vårdcentraler arbetar läkare utbildade i allmän medicin tillsammans med sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Om en patient inte kan få rätt behandling eller diagnos på vårdcentralen skrivs en remiss till lämplig specialistmottagning.

Lagen om valfrihetssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länssjukvård

Nästa steg i vårdkedjan är länssjukvården. I Sverige finns drygt tjugo länssjukhus och ett fyrtiotal länsdelssjukhus. På länssjukhusen finns kompetens och medicinsk utrustning som täcker de flesta sjukdomsområden. Länsdelssjukhus är mindre och har inte alltid alla typer av specialistmottagningar. En stor del av sjukhusens verksamhet är sluten vård, vilket innebär att patienterna läggs in på en avdelning i ett eller flera dygn. I många fall erbjuder sjukhusen även öppenvård.

Regionsjukvård

Regionsjukvård bedrivs vid Sveriges sju universitetssjukhus. Där behandlas alla sällsynta och komplicerade sjukdomar och skador. Universitetssjukhusen har ett nära samarbete med de medicinska universiteten och högskolorna kring utbildning och forskning. Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner, och inom varje sjukvårdsregion finns minst ett universitetssjukhus. De regioner som inte har egna universitetssjukhus har avtal med närliggande regioner som kan ta emot patienter till den högspecialiserade vården.

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad och bedrivs på högst fem ställen i landet. Målet med den högspecialiserade vården är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. Syftet med att koncentrera den mest sällsynta eller mest avancerade vården är att säkerställa bästa möjliga vård för patienten oavsett var i Sverige man bor. Det är Socialstyrelsen som tillsammans med professionen bestämmer vad som ska definieras som nationell högspecialiserad vård.

De områden som tidigare varit rikssjukvård övergick till att bli nationell högspecialiserad vård den 1 juli 2018.

Socialstyrelsen – nationell högspecialiserad vård
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statens offentliga utredningar: Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finanisering

Svensk hälso- och sjukvård finansieras till största delen via region- och kommunalskatten, och både regioner och kommuner får dessutom bidrag från staten. Vissa av statsbidragen är allmänna, andra får bara användas inom områden som staten särskilt pekat ut.

Efter regionerna är det privatägda företag som är de största utförarna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Privata utförare förekommer framförallt inom den öppna vården. De flesta privata vårdgivare har avtal med regionerna som gör att de får samma ersättningar som offentliga vårdgivare och att patienterna betalar samma avgift oavsett om vårdgivaren är privat eller offentlig.

SKR – sektorn i siffror Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SKR – Ekonomi- och verksamhetsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.